Nieuws

04 MEI 2021

Gamen in 142 seconden uitgelegd

  

Wekenlang binnen zitten, het wegvallen van hobby’s en andere mogelijkheden tot ontspanning, al het sociaal contact moet op afstand gebeuren,… Corona zet ons leven danig op zijn kop. Beeldschermmedia en digitaal entertainment bieden dan ook voor velen, in hoofdzaak jongeren, een belangrijk alternatief. Wereldwijd vertaalt zich dit in een toename van de online gaming-activiteiten.

De coronamaatregelen hebben veel invloed op hoe kinderen en jongeren zich voelen. Er is minder structuur en ze ervaren emoties zoals bezorgdheid, angst, somberheid en eenzaamheid. Het is dus zeker niet vreemd dat kinderen en jongeren meer gaan gamen om even aan die emoties te ontsnappen en in contact te staan met vrienden. Gamen is leuk, zorgt voor ontspanning en afleiding, je kan even helemaal verdwijnen in een andere wereld. Voor de meerderheid van de gamers is het een gezonde manier van omgaan met hun emoties, maar het kan ook risico’s opleveren voor kwetsbare gamers. Het aantal uren dat iemand gamet is niet voldoende om vast te stellen of er een probleem is (of dat dit een probleem kan worden). Belangrijker is de vraag welke plaats het gamen in iemands leven inneemt.

Enkele Tips

Voor ouders maakt gamen dus deel uit van een moderne opvoeding. Maar hoe doe je dat nu concreet. Hieronder noemen we enkele tips:

 • Houd contact met je kind of jongere door over verschillende thema’s te praten die voor hem of haar belangrijk zijn. Probeer interesse te tonen in zijn of haar leefwereld door open vragen te stellen en eventueel een spelletje mee te spelen
 • Informeer jezelf. Op youtube kan je trailers bekijken van de games die jouw jongere speelt. Dit geeft opnieuw een aanzet om het gesprek te starten.
 • Sta eens even stil bij je eigen digitale balans en wees je bewust van je voorbeeldfunctie. Jongeren kopiëren graag het gedrag van hun ouders. Wil je bijvoorbeeld niet dat er een smartphone aan tafel gebruikt wordt, dan doe je dat best zelf ook niet.
 • Zeker bij jonge kinderen is het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen en deze ook als ouder na te leven. Maar ook als ze wat ouder worden hebben jongeren behoefte aan regels. Bekijk, indien mogelijk, of je samen tot afspraken kan komen. Wanneer jongeren meegedacht hebben over deze afspraken weten we dat ze deze doorgaans beter zullen naleven.
 • Maak je je zorgen over het gamegedrag van je jongere? Bespreek dit dan met hem/haar en probeer dat ook te doen vanuit een bezorgdheid. 

Wil je graag meer weten over het thema gamen? Neem dan eens een kijkje en/of doe de zelftest op deze pagina.

Zit je met vragen of bedenkingen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met zorGGroep Zin op het nummer 011/71.60.01

 

 

02 FEB 2021

Zitten jongeren alleen nog maar te gamen en zijn de meeste 55-plussers aan de fles?

onderzoek sna

 

Hoe zit het nu écht? Gelukkig loopt het zo’n vaart niet. Maar toch geven bevindingen uit Euregionaal onderzoek aanleiding tot bezorgdheid.


Van oktober 2019 tot en met januari 2020 is er een onderzoek uitgevoerd door 11 partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de West-Eifel (DE) in het kader van het project ‘euPrevent Social Norms Approach’. De resultaten zijn nu bekend. In dit onderzoek is het consumptiegedrag van jongeren (12-26 jaar) en 55-plussers uit de EMR en de West-Eifel in kaart gebracht. Jongeren werden bevraagd over hun eigen gedrag én wat zij denken dat leeftijdsgenoten doen als het gaat over het gebruik van alcohol, cannabis en gamen. De vragen voor 55-plussers gingen over alcohol- en medicijngebruik. Aan het onderzoek deden 4878 jongeren en 3122 55-plussers mee.

Invloed op de samenleving


Uit cijfers van behandelcentra, bevolkingsonderzoeken en gezondheidsstatistieken blijkt dat wij als samenleving worstelen met de omgang met producten zoals alcohol en medicijnen. Het zijn niet alleen onderzoekers die ons met de neus op de feiten drukken. In de dagelijkse realiteit merken we dat deze producten een rol spelen bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, het ontstaan van (huiselijk) geweld en het verlies van gezonde levensjaren.

Een greep uit de onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het niet allemaal kommer en kwel is.
Zo blijkt dat 37% van de bevraagde 55-plussers nooit alcohol drinkt, of in ieder geval in de laatste maand helemaal geen alcohol heeft gedronken. Van de 55-plussers dronk bijna een derde hoogstens 1 keer per week alcohol. De grote meerderheid (97% van de 55-plussers) is nooit dronken geweest of in ieder geval niet in de afgelopen maand. Maar liefst 97% van de 55-plussers is bewust bezig met verantwoord medicijngebruik.

Het jongerenonderzoek leert ons dat bijna een derde van de bevraagde jongeren nog nooit alcohol heeft gedronken en dat een derde af en toe wel eens drinkt maar dit niet in de afgelopen maand heeft gedaan. De meerderheid van de bevraagde jongeren (78%) heeft nog nooit cannabis gebruikt. Bijna een kwart van de jongeren gamet nooit. 

Dit terwijl de indruk die jongeren en 55-plussers hebben van het gebruik door leeftijdsgenoten een veel negatiever beeld laat zien.

De belangrijkste resultaten zijn beschikbaar gesteld in de online Euregional Health Atlas. Daarnaast werden twee handige factsheets aangemaakt met de belangrijkste resultaten over de doelgroep jongeren en 55-plussers

Euregionale bewustwordingscampagne


Deze onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van een euregionale bewustwordingscampagne. Een campagne zonder ‘belerend vingertje’ en met positieve boodschappen. Hiervoor worden de cijfers gebruikt van het werkelijke consumptiegedrag van jongeren en 55-plussers uit de Euregio Maas-Rijn en de West-Eifel. Om op deze manier onjuiste vooroordelen weg te nemen.

Mensen worden op een positieve manier geïnspireerd om te kiezen voor een gezonde(re) leefstijl. De euregionale bewustwordingscampagne gaat in de loop van 2021 van start.

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

 

Meer informatie over de Social Norms Approach


De ‘Social Norms Approach’ is een veelbelovende aanpak als het gaat om gedragsverandering en wordt al met succes toegepast. Onderzoek naar sociale normen - gewoontes van mensen -  laat zien dat mensen hun eigen gedrag afstemmen op wat zij denken dat anderen doen. Een voorbeeld: Iemand die veel alcohol drinkt, denkt dat de meerderheid van zijn leeftijdgenoten ook veel drinkt. Deze gedachte is vaak een misvatting, terwijl het wel voor een groot deel het consumptiegedrag van de persoon in kwestie bepaalt. In dit Euregionale project is vanuit de ‘Social Norms’ benadering het werkelijke consumptiegedrag van jongeren en senioren onderzocht en inzichtelijk gemaakt. 

22 JAN 2021

Cool Kids

Hoe ga je om met groepsdruk, eigen beslissingen nemen en niet opgeven?
Voor vele jongeren niet evident. Dat is in tijden van Covid-19 nog meer duidelijk geworden.

De jonge Peltse rapper Rian Snoeks kaart deze thema’s aan in zijn nieuwe nummer ‘Cool Kids’ met een sterke boodschap.

Deze videoclip is mede tot stand gekomen door samenwerking van de gemeenten Pelt en Hamont-Achel en zorGGroep Zin.

Cool Kids

11 DEC 2020

De invloed van Lockdowns op ons alcoholgebruik en de weg naar hulp

Er dient zich een uitzonderlijke eindejaarsperiode aan. Niet alleen zitten we momenteel midden in de tweede golf van de COVID-19 epidemie, we zullen voor de eerste keer ook onze feestdagen heel anders gaan invullen en vieren. Dat zal misschien gepaard gaan met ‘e-peritieven’ en andere online initiatieven om samen te komen. In ieder geval zal de kring waarin we vieren beperkter zijn dan anders.
Deze Covid-periode heeft impact op ons mentaal welzijn maar ook op onze alcoholconsumptie. Uit onze cijfergegevens blijkt dat COVID-19, ondanks de blijvende beschikbaarheid van zorg, impact heeft op het aantal aanmeldingen. Het is belangrijk dat mensen tijdens de Covid-maatregelen hun hulpvraag niet uitstellen. Tot slot geven we enkele tips mee voor wie het met minder alcohol wil doen tijdens de feesten. 

Onderzoek van het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs - VAD tijdens de vorige Covid-19 golf toonde aan dat ondanks het sluiten van de horeca en het stilleggen van de zomer-events en festivals er binnen bepaalde groepen van de samenleving meer gedronken werd. 21% van de bevolking en dan vooral hoger opgeleiden, dronken meer. Voor sommigen was het zelfs een manier om de negatieve emoties van angst en stress te verdoven, wat een risico vormt voor problematisch alcoholgebruik.

Opvallend in dit onderzoek was dat in de leeftijdsgroep waar gezin, werk en schoolwerk door de lockdown in elkaar vloeiden, men duidelijk meer ging drinken dan de andere leeftijdscategorieën. Positief was het feit dat een kwart van de bevolking net bewuster omging met alcohol en zijn consumptie minderde. Het volledige artikel is terug te vinden op de website van de VAD

Uit eigen voorlopige cijfers (nieuwe aanmeldingen in 2020), blijkt dat er de bij de aanmeldingen voor alcoholproblemen duidelijk meer alcohol (bier, wijn en sterkedrank) werd gedronken de afgelopen maanden.

 • Het drinken van bier stijgt beperkt (25,2% -> 27,9%) .
 • Duidelijk meer gebruik van wijn (11,9% -> 16,9%)
 • Duidelijk meer gebruik van sterke drank (8% -> 13,2%) 

 

Meer alcoholgebruik, maar geen stijging in het aantal hulpvragen 

 

Uit voorlopige cijfers blijkt niet dat er massaal meer nieuwe aanmeldingen voor hulp zijn voor verslavingsproblemen tijdens de lockdownperiode.

Uit volgende grafiek blijkt het verloop van nieuwe aanmeldingen voor zowel de  legale en illegale problematiek met een belangrijke knik tijdens de maanden maart en april. (eerste volledige lockdown). Na deze eerste lockdownperiode herneemt het aantal nieuwe aanmeldinen zich opnieuw. Op het moment dat de tweede lockdown ingaat zien wij opnieuw een daling van het aantal nieuwe aanmeldingen. Medewerkers geven aan dat er tijdens de voorbije maanden wel veel gekende cliënten zich opnieuw heraanmelden. 

Veel cliënten zijn de weg naar onze hulpverlening duidelijk blijven vinden. In de tweede golf veel vlotter dan in de eerste gezien er geen algemene lockdown was zoals in maart. Het inzetten op en schakelen naar andere zorgmethodieken (telefonisch, beeldbellen, online, chat en face to face voor de meest kwetsbaren ) heeft zeker de veerkracht en flexibiliteit van cliënten en hulpverleners in beeld gebracht. 

Uit ervaringen en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat risicovol gebruik zich niet onmiddellijk vertaalt in een hulpvraag. Meerdere dynamieken spelen hierin een rol. Voor verslavingsproblematieken speelt nog meer dan bij andere psychische problemen een zeer groot uitstelgedrag om hulp te vragen.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de ontstaansleeftijd van psychische problemen  zeer vroeg ligt. De respectievelijke gemiddelde ontstaansleeftijd van psychische stoornissen is 21 jaar. De mediane ontstaansleeftijd is 17 jaar, wat betekent dat de helft van de stoornissen ontstaan vóór het 17de levensjaar. Eén vierde van alle stoornissen in de Vlaamse algemene bevolking ontstaat vóór de leeftijd van 14 jaar. Een specifieke implicatie van deze data is dat een maatschappij die inzet op preventie van psychische problematiek dit in eerste instantie zal moeten doen met vooral de jongeren als doelgroep. 

Bovendien is het uitstellen van zorg erg groot. Het is belangrijk te weten dat het merendeel van de personen (9/10) met een psychische stoornissen ooit wél in behandeling komt  maar er heel lang over doet om gepaste hulp te zoeken . De uitsteltermijnen zijn erg lang (gemiddeld 10-15 jaar), voor alcohol zelfs 18 jaar. Het lange uitstel zorgt ongetwijfeld voor een hogere kans op een progressief verloop van de stoornis, waarbij de ontwikkeling van psychiatrische comorbiditeit reëel is en impact heeft op relationeel en werkgerelateerd vlak.  Het belang van preventie en vroeg-detectie en interventie is hierbij duidelijk . Bij middelen gerelateerde stoornissen ligt dit uitstelgedrag veruit het hoogst. De maatschappelijke tolerantie ten aanzien van bepaalde producten ( bv. alcohol ) heeft hier rechtstreeks impact op. 

Onderzoek toont  ook aan dat  specifieke attitudes gerelateerd zijn aan het niet zoeken of uitstellen van professionele zorg voor psychische problemen: 6 op 10 personen met psychische problemen vindt dat hij/zij het zelf zal oplossen, meer dan de helft vindt dat er geen probleem is dat moet worden behandeld. Ook stigma ten aanzien van verslavingsproblemen kan hierbij een rol spelen. Van cliënten horen wij vaker dat in tijden van corona de relativiteit van eigen problemen de drempel verhoogt tot het zoeken van hulp, zoals binnen de somatische zorg werd vastgesteld. 

We willen benadrukken dat er geen redenen zijn om de hulpvraag uit te stellen. Mensen die zich aanmelden met een hulpvraag rond hun alcoholgebruik, kunnen binnen een zeer korte termijn hun eerste gesprek met één van onze hulpverleners hebben.

 

Help! Ons psychisch welzijn!

 

Een grote groep mensen is tijdens deze COVID-19 epidemie geconfronteerd met een ongekende dosis onzekerheid, stress, angst en heeft door de opgelegde maatregelen om het virus in te dijken heel wat gezonde coping-mechanismen om met stress om te gaan zien verdampen. Sporten ging niet meer, ventileren met vrienden face to face werd moeilijker, de gezonde uitlaatklep tijdens het uitgaan was er plots niet meer. We gingen wel met z’n allen  wandelen, maar het gemis van onze geliefde uitlaatkleppen weegt op ons allemaal. 

Voor sommigen vormt alcohol een alternatieve manier om met deze onzekerheid, stress, angst of negatieve gevoelens om te gaan. Het risico bestaat echter dat dit een blijvende impact heeft, die uitmondt in problematisch alcoholgebruik. Reden te meer om hier bewust mee om te gaan en je consumptie in de hand te houden.

Wie zijn alcoholgebruik onder de loep wil nemen, kan terecht op www.alcoholhulp.be  voor een online zelftest en heel wat tips voor wanneer het moeilijker loopt. Je kan er een zelfhulpmodule volgen of je aanmelden voor een online traject onder begeleiding.  Op www.depressiehulp.be  vind je een heleboel informatie en tips over hoe je om kan gaan met negatieve gevoelens en depressieve klachten.  

 

Feesten met minder? Het kan!

 

Met de uitzonderlijke feesten en de jaarwisseling die er aankomt, is het misschien een uitdaging om het met wat minder alcohol te doen en te experimenteren met alternatieven.  

De volgende editie van Tournée Minérale in februari zal dan ook inzetten op gezelligheid zonder alcohol. De campagne staat in 2021 jaar stil bij alle gelegenheden die we aangrijpen om een glas uit te schenken. Van een avondje zetelhangen voor de voetbalmatch op tv, tot klinken op de verloving van de oudste kleinzoon. 

We geven alvast enkele tips die kunnen helpen om de komende eindejaarsperiode op een gezellige en feestelijk manier te vieren met minder alcohol. 

 • Als je dorst hebt, drink dan water. Alcohol lest de dorst niet. Je krijgt er zelfs meer dorst van.
 • Eet eerst iets als je honger hebt, vooraleer je alcohol drinkt.
 • Drink liever uit een glas, niet uit een fles. Uit een fles zal je waarschijnlijk meer drinken. Want de bodem lijkt langer ver weg...
 • Als je drinkt, wissel af met niet-alcoholische drankjes.
 • Spreek met jezelf af hoeveel je maximaal zal drinken. Of stel een uur vast waarop je er zeker mee stopt.
 • Drink niet allerlei alcoholische dranken door elkaar.
 • Drink niet 'gulzig', maar neem minstens 7 slokken per glas.
 • Doe minstens een half uur over een glas. Matige drinkers doen 20 tot 30 minuten over een glas, en bij het tweede glas nog langer.
 • Ga niet systematisch iets drinken als je moe of gespannen bent, of problemen hebt.
 • Vraag tijdens het eten water om te kunnen afwisselen. 

Enkele tips om het gezellig en veilig te houden in gezelschap: 

 • Dring geen alcohol op, wanneer iemand daar geen zin in heeft.
 • Voorzie altijd niet-alcoholische drank
 • Draag zorg voor elkaar als het drinken (of beter de gevolgen ervan) uit de hand beginnen te lopen. Ga iemand die 'overdreven' begint te doen niet verder opjutten.
 • Als je op visite gaat, spreek dan op voorhand af wie nuchter blijft en zal rijden. Of organiseer een taxi.
 • Experimenteer eens met alcoholvrije drankjes en Mocktails.

GVH en DFR

 

 

27 OKT 2020

Te Gek!?-campagne 'Roes(t)

Dit jaar staat de Te Gek!?-campagne in het kader van ‘verslaving’ onder de titel ‘Roes(t)’ 

Te Gek, Museum Dr. Guislain, unik-id en VAD bundelen dit jaar de krachten voor de nieuwe Te Gek!? campagne Roes(t). Samen willen ze de kennis over het vaak moeilijk bespreekbare onderwerp 'verslaving' vergroten en inzicht bijbrengen in de complexiteit. De campagne wordt op donderdag 1 oktober gelanceerd en in de beste Te Gek?!-traditie worden er een jaar lang tal van activiteiten georganiseerd. Door Covid-19 zijn er een paar aanpassingen maar het wordt een Te Gek jaar.

Minder stigma, meer bespreekbaarheid 

Het taboe en de (voor)oordelen omtrent gebruik, misbruik en problemen werpen te veel drempels op. Drempels om te praten, drempels voor hulp, drempels voor nieuwe kansen en perspectief. Eén cijfer om dat te illustreren: het duurt gemiddeld 18 jaar voor iemand met een alcoholprobleem hulp zoekt. 

Gedurende het hele werkjaar 2020-2021 zullen er over heel Vlaanderen activiteiten gepland worden in het kader van deze campagne die op 1 oktober start en tot 30 mei 2021 loopt. Zo is er de Foto-expo van Lieve Blancquart, De VAD-studiedag over stigma en herstel en in heel wat culturele centra staat de theatervoorstelling De reuzendoder van Hemingway geprogrammeerd. 

Alle info over de campagne en de geplande activiteiten vind je op www.roes-t.be.

29 JUL 2020

Maatregelen COVID-19

Heb je een afspraak in één van onze kantoren?

We treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om je afspraak in alle veiligheid te laten verlopen. We vragen je onderstaande richtlijnen te volgen wanneer je een afsrpaak hebt met één van onze hulpverleners:

 • stipt op het afgesproken tijdstip komen (ook niet te vroeg)
 • alleen komen (of max. met 1 begeleider indien nodig)
 • Een mondneusmasker dragen bij het betreden van de dienst (uitgezonderd kinderen onder de 12j)
 • Je handen ontsmetten bij binnenkomst
 • Afstand van 1,5m bewaren van andere personen
 • Voel je je ziek? Blijf dan thuis en neem telefonisch contact met ons op: we bekijken in overleg met je hulpverlener of je afspraak op een andere manier kan doorgaan (telefonisch/beeldbellen) of naar een later moment verplaatst kan worden.