Patiëntenrechten

patientenrechten

Je rechten

De rechten van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit (K.B. van 22/08/2002).

Wat zijn de rechten van de patiënt?

  • Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Vrij kiezen van de hulpverlener
  • Geïnformeerd worden over de eigen gezondheidstoestand
  • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
  • Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift (zie ook ‘dossierbeheer’)
  • Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

Meer uitgebreide informatie vind je in de brochure patiëntenrechten.

Dossierbeheer

Wij werken met een elektronisch patiëntendossier. Dat wil zeggen dat je hulpverlener de gegevens over je therapie bewaart op computer. De hulpverlener en secretariaatsmedewerker binnen het team en de vestiging hebben toegang tot die gegevens.

Hulpverleners van andere teams hebben in geen geval toegang tot jouw dossiergegevens, tenzij je hier uitzonderlijk en in overleg met de hulpverlener uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Zij kunnen wel zien of er een dossier is (geweest) van jou in een ander team. Elke medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999). Ook technisch waken we over de veiligheid van uw gegevens.

Je kan steeds inzage vragen in je dossier. Deze aanvraag kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Je krijgt dan een afschrift van deze gegevens.

Klachten? Ontevreden?

Wij proberen jou met de beste zorgen te omringen. Toch kan het zijn dat je een vraag, probleem of klacht hebt. Je kan en mag je hulpverlener daar gerust over aanspreken. Vind je het moeilijk om zelf naar je hulpverlener toe te stappen, dan kan je een aantal dingen doen:

Je kan contact opnemen met één van onze leidinggevenden. 

Je kan gebruik maken van de interne klachtenprocedure van onze dienst. 

Je kan contact opnemen met een externe ombudspersoon. Meer informatie vind je op het foldertje in de wachtzaal en op de onafhankelijke ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg OOGG:

  • Marlies Thonnon (marlies.thonnon@oogg.be) of op 0495 / 57 44 33