Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor de zorGGroep Zin website.

Algemeen

je mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als je jezelf volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. zorGGroep Zin vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van zorGGroep Zin vzw. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zorGGroep Zin vzw verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van je organisatie.

Als zorGGroep Zin vzw je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u zorGGroep Zin vzw tegen aanspraken van derden.

Links naar websites beheerd door derden

De zorGGroep Zin-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. zorGGroep Zin controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hiervoor verwijzen we naar de Privacyverklaring  van de CAD zorGGroep Zin vzw.