Euregoniaal project euPrevent Social Norms Approach

euPrevent Social Norms Approach

What’s the Norm? Check it. Enjoy Life.

Grensoverschrijdend werken we samen aan een goede volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn. We geven mensen informatie zodat ze inzichten verkrijgen en geïnspireerd worden om gezondere keuzes maken.

euPrevent Social Norms Approach

Het project euPrevent Social Norms Approach is een samenwerking tussen 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). De ‘Social Norms Approach’ is een veel belovende aanpak als het gaat om gedragsverandering, in combinatie met andere preventiemaatregelen. Onderzoek laat zien dat mensen met schadelijk gedrag aanzienlijk minder gaan gebruiken wanneer ze hun norm bijstellen. Het uiteindelijke doel van dit euregionale project is om schadelijk consumptiegedrag zoals; alcohol, drugs en medicijnengebruik bij de doelgroepen jongeren en 55-plussers in te perken.

euPrevent | EMR

Het project ‘euPrevent Social Norms Approach’ valt onder het programma ‘Addiction’ van euPrevent. euPrevent is een euregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn te verhogen.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Mondriaan is de leadpartner van het project ‘euPrevent Social Norms Approach’. De betrokken partnerorganisaties zijn:

 • ASL Eupen (BE)
 • zorGGroep Zin (BE)
 • Stad Hasselt (BE)
 • Université de Liège (BE)
 • Caritasverband Euskirchen (DE)
 • Caritasverband Westeifel e.V. (DE)
 • Gesundheitsamt Heinsberg (DE)
 • Suchthilfe Aachen (DE)
 • GGD Zuid Limburg (NL)
 • euPrevent | EMR (NL)

De rol van zorGGroep Zin

zorGGroep Zin maakt deel uit van EuPRevent en zal het project SNA mee ondersteunen in al zijn facetten zoals dataverzameling, onderzoek als ook implementeren van nieuwe methodieken ikv Social Norms Approach.

Financiering

Het project euPrevent Social Norms Approach wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een ondersteuning van € 1.065.840,- door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Daarnaast ontvangt het project cofinanciering en betalen projectpartners een eigen bijdrage.

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2018 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Meer informatie

 

Reboot

preventie reboot

Wat is Reboot?

Reboot kadert binnen het gedachtengoed van peersupport en vroeginterventie. Met dit project willen we jongeren die risicovol of problematisch gamen, stimuleren om op een actieve, creatieve en reflectieve manier samen met leeftijdsgenoten op zoek te gaan naar alternatieve vrijetijdsbestedingen naast gamen. Daarnaast stimuleren we hen om meer contact (offline) te nemen met leeftijdsgenoten. Dit vanuit een ervaringsgerichte insteek, zonder de therapeutische kijk te verliezen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit risicovolle en problematische gamers tussen 15 en 18 jaar. 

Reboot begon enkele jaren geleden als een uit te werken gedachte: wat als we de gamers nu eens mee op pad nemen in plaats van hen te vertellen dat alternatieve activiteiten en real life ontmoetingen ook leuk kunnen zijn? Tijdens het onderzoek over vroeginterventiemethoden bij riskant gamegebruik van Huub Boonen aan de UC Leuven-Limburg in 2015 werd het antwoord concreter. Gamers staan in de beginfase van overmatig gamen niet open voor hulpverlening, maar zien wel heil in het samenbrengen van gamers om te leren en samen dingen te ondernemen. Na een zoektocht naar financiële steun, was het eerste Rebootkamp, met dank aan het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media (Minister Gatz) geboren.

Doelstellingen

 • Deelnemers treden uit hun gamezone en (her)ontdekken zichzelf en hun interesses.
 • Deelnemers ervaren dat vrije tijd anders en met anderen ingevuld kan worden.
 • Deelnemers komen tot zelfinzicht op vlak van gamen en de impact ervan op het dagelijks leven.
 • Deelnemers krijgen inzicht in het uitbouwen van een netwerk om nieuwe initiatieven mee aan te vangen.
 • Deelnemers worden na afloop van het Rebootkamp gemotiveerd om samen offline initiatieven verder te zetten.

Opzet

Tijdens een Rebootkamp komen deelnemers in contact met leeftijdsgenoten die een zelfde passie hebben voor gamen en waarbij de balans met een offline leven dreigt te worden verstoord of verstoord is. Er wordt gewerkt met groepssessies met oog voor het individu, groepsdynamica en zelfontdekking. Jongeren worden aangemoedigd om het kampprogramma mee vorm te geven. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actie ondernemen en leren initiatief te nemen tijdens de duur van het kamp. Er is een beperkte mogelijkheid tot gamen en het delen van de spelervaring met anderen en met de begeleiders. Dit om de jongeren aan te leren dat gamen op zich wel kan, maar bewuster en met mate.

Waarom Rebooten?

Praktijk- en onderzoekservaringen hebben ons geleerd dat gamers in de beginfase van overmatig gamen niet makkelijk openstaan voor het klassieke vroeginterventie- of hulpverleningsaanbod. Risicovolle gamers blijken eerder nood te hebben aan toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Dit omdat het reguliere vrijetijdsaanbod soms onvoldoende aansluit, zelfvertrouwen in offline activiteiten laag is, men moeilijk tot initiatief komt om effectief te veranderen en er weinig offline ondersteunend contact is.

Tijdens Reboot leren jongeren de valkuilen kennen van het gamen en worden ze bewuster van hun gamegedrag. Dit heeft tot doel om een gezondere balans op te maken tussen een online en offline netwerk. Deze methodiek bevindt zich in een experimentele fase. Met toekomstige ervaringen kan deze methode in de toekomst meer onderbouwd worden.

Meer info

Rebootkamp.be

Safe 'n Sound

safe 'n sound

De Vlaamse regering koos er in 2014 voor om in te zetten op preventie en risicobeperking in het uitgaansleven, wat in 2015 resulteerde in de samensmelting van Vitalsounds en Breakline, 2 peer support projecten die reeds actief waren in Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. Dit moest er voor zorgen dat één organisatie deze doelstellingen kon verwezenlijken in alle Vlaamse provincies. Wat startte met een fusie en opstart in de nieuwe provincies in 2015, resulteerde in 2016 in een continuering van deze opstart en een spreiding van de activiteiten van Safe ’n Sound op heel het Vlaamse grondgebied.

De belangrijkste doelstellingen van Safe ’n Sound zijn: selectieve en geïndiceerde preventie, risicobeperking en peer support in het uitgaansleven. We willen op een objectieve manier jongeren informeren en hun zelfredzaamheid verhogen in het maken van gezonde en wenselijke keuzes inzake drugs en alcohol, en de risico’s verbonden aan het uitgaansleven in het algemeen. De doelstellingen worden bereikt door in te zetten op een grote ploeg getrainde vrijwilligers, sensibilisering en het geven van info en advies op maat. Bij jongeren die nog geen illegale middelen gebruiken gaan we eerder preventief te werk, of gaan we in gesprek over alcohol, veilig vrijen en gehoorbescherming. Jongeren die reeds experimenteren of veelvuldig gebruiken hebben eerder baat bij een risico- beperkende insteek en tips om de risico’s en gezondheidsschade van het gebruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn we ook actief op facebook en via onze website. Zo kunnen alle uitgaande jongeren op een laagdrempelige wijze bij ons terecht. Als laatste zorgt onze veelvuldige aanwezigheid op dance events in heel Vlaanderen en het gebruik van vrijwilligers uit de partyscene ervoor dat Safe ’n Sound goed op de hoogte is van trends m.b.t. druggebruik en andere uitgaans-gerelateerde risico’s in de Vlaamse dance scene.

De Vlaamse projectdoelstellingen van Safe 'n Sound zijn de volgende:

 • Rekruteren, opleiden en inzetten op het terrein van “peers” (dit wijn vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere uitgaanders), om de personen in het uitgaansleven te informeren en hen te ondersteunen in het maken van wenselijke/gezonde keuzes met betrekking tot middelengebruik
 • onderhouden en promoten van een website waarop relevante informatie over veilig en gezond uitgaan wordt gepubliceerd
 • gebruik maken van sociale media platforms (facebook, fora, …) om contact te houden met de doelgroep en zicht te houden op nieuwe trends in druggebruik en ook de nieuwe psychoactieve stoffen
 • consolideren van de werking in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen; uitbreiden van het aanbod naar de provincies Limburg en Vlaams Brabant.

Meer info

Wie meer info wil kan een kijkje nemen op safensound.be.

Organisatoren in de provincie Limburg die interesse hebben om samen te werken met Safe ’n Sound nemen best contact op met tiny.devriendt at zorggroepzin.be of 0496 08 18 21.

Voor de overige provincies: info@safensound.be