Aanmelden bij zorGGroep Zin

aanmelden bij Zorggroep Zin

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan telefonisch:

  • Kantoor Hasselt: 011 27 42 98 of  011 22 30 10
  • Kantoor Tongeren 012 23 44 91
  • Kantoor Genk 011 71 60 00

Een medewerker maakt dan samen met jou een eerste afspraak (telefonische screening of intake) bij één van onze hulpverleners. Op basis van dit eerste gesprek kan een hulpverleningstraject opgestart worden.

Ben je niet in de mogelijkheid om te bellen? Dan kan je ook altijd binnenlopen in één van onze kantoren of ons het contactformulier invullen.

Aanmelden via verwijzing of op eigen initiatief?

Beiden zijn mogelijk. Je kan naar ons verwezen worden door een arts, het CLB, een sociale dienst, justitie,.... Je kan ons ook op eigen initiatief consulteren. 

Kennismakingsgesprek: Intake of adviesgesprek?

We streven ernaar om binnen de 14 dagen, nadat je met ons contact hebt opgenomen een eerste afspraak te maken.  Dit eerste gesprek is verkennend, maar we staan wel op je aanwezigheid. Eén werkdag voor je effectieve afspraak word je telefonisch herinnerd aan je eerste afspraak.  Afhankelijk van de vraag gaat er een telefonische screening aan vooraf. In dit contact wordt al een eerste inschatting gemaakt of je vraag/probleem de goede zorg zou kunnen krijgen binnen onze organisatie. Indien niet, dan doen we een voorstel voor verwijzing. 

Het eerste gesprek (intake) kan verschillende doelen hebben:

  • éénmalig consult: een gesprek waarbij jouw waargenomen probleem en alle mogelijke knelpunten daarrond besproken worden en waarbij we samen antwoorden proberen te vinden op de vragen die je hebt. Je kan nadien steeds contact opnemen. 
  • éénmalig informatiegesprek: een gesprek waarbij  de hulpverlener uitleg en informatie geeft rond psychische en psychiatrische problemen. Je kan nadien steeds terug contact opnemen.
  • intakegesprek: kennismakingsgesprek met het oog op verdere begeleiding. De intake gebeurt door een hulpverlener, die zich heeft gespecialiseerd in het onthalen van een cliënt en in het in kaart brengen van verschillende levensdomeinen, waar zich mogelijks problemen voordoen. We proberen samen met jou een eerste afstemming te maken tussen jouw vragen/noden en ons aanbod. Na het intakegesprek wordt een dossier en verslag opgesteld. Jouw verhaal wordt op de teamvergadering voorgesteld en een vaste hulpverlener wordt toegewezen. Deze hulpverlener is degene met wie je verdere gesprekken zal hebben. Hij/zij zal ook contact met jou opnemen om een afspraak te maken. We beschikken over een uitgebreid therapeutisch aanbod.
  • Doorverwijzing: Indien je met jouw vragen/noden niet terecht kan op onze dienst, zoeken wij samen met jou een andere, meer gepaste weg/oplossing.

Wachttijd?

Het is mogelijk dat je soms moet wachten vooraleer je begeleiding/therapie kan starten. We proberen deze wachttijd tot een minimum te beperken. We nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op. In tussentijd kan je, indien gewenst, gebruik maken van onze online hulpverlening.

Je kan natuurlijk tijdens deze wachttijd te alle tijde contact met ons opnemen bijvoorbeeld in een crisissituatie. 

Begeleidingsgesprekken

Na het intakegesprek kom je terecht bij je persoonlijke hulpverlener. Samen met jou wordt een behandelingsplan op maat uitgestippeld en dit wordt op verschillende tijdstippen geëvalueerd. De inhoud van zo’n behandelingsplan kan in diverse settings ( als individu, als koppel, als gezin, in groep) en volgens verschillende therapeutische benaderingen ( systeemtheoretische therapie, contextuele therapie, gedragstherapie…) vorm krijgen.

De begeleider bekijkt samen met jou welke problemen je in je dagelijkse leven ervaart en probeert daar samen met jou aan te werken op jouw tempo. We proberen tevens jouw krachten optimaal te benutten. In het streven naar deze optimale zorg, kunnen wij contact opnemen met andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, een OCMW medewerker, enzovoort. Deze contactname gebeurt uitsluitend in samenspraak met jou en enkel wanneer jij daar toestemming voor geeft.

Onze medewerkers hanteren het beroepsgeheim en handelen conform onze deontologische code. 

Hoe lang duurt een begeleiding?

De duur en de frequentie van de begeleiding zijn afhankelijk van jouw vraag en aangepast aan het behandelplan. Voorop staat steeds het streven naar zorg op maat. We evalueren op geregelde tijdstippen met jou hoe de begeleiding/ therapie loopt en of deze al dan niet verder moet worden gezet.

Wanneer stopt de begeleiding?

In overleg met je hulpverlener kan de begeleiding/therapie worden beëindigd op het moment dat onze samenwerking niet meer noodzakelijk en/of doeltreffend is.