Algemeen

Zorggroep Zin hulpaanbod

De Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg vzw (CAD Limburg) en de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (CGG VGGZ) zijn sinds juni 2019 gefusioneerd. Ze vormen nu samen zorGGroep Zin vzw, een organisatie die kwaliteitsvolle ambulante zorg aanbiedt. We hebben een aanbod binnen het zorgcontinuüm van preventie – vroegdetectie- en vroeginterventie – care en cure – nazorg – harmreduction. Deze schaalvergroting draagt bij aan zorginnovatie en versterkt onze competentie en draagkracht als partner in netwerken  en beleidsontwikkeling. Zo kunnen we hoge zorgkwaliteit blijven garanderen: nabij, toegankelijk en specialistisch maar ook innoverend.

ZorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en preventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische problemen. 

Aanmelden via verwijzing of op eigen initiatief?

Beiden zijn mogelijk. Je kan naar ons verwezen worden door een arts, het CLB, een sociale dienst, justitie,.... Je kan ons ook op eigen initiatief consulteren. 

Kennismakingsgesprek: Intake of adviesgesprek?

We streven ernaar om binnen de 14 dagen, nadat je met ons contact hebt opgenomen een eerste afspraak te maken.  Dit eerste gesprek is geheel vrijblijvend, maar we staan wel op je aanwezigheid. Vier werkdagen voor je effectieve afspraak word je telefonisch herinnerd aan je eerste afspraak.  

Het eerste gesprek kan verschillende doelen hebben:

  • éénmalig consult: een gesprek waarbij jouw gebruik en alle mogelijke knelpunten daarrond besproken worden en waarbij we samen antwoorden proberen te vinden op de vragen die je hebt. Je kan nadien steeds contact opnemen. 
  • éénmalig informatiegesprek: een gesprek waarbij  de hulpverlener uitleg en informatie geeft rond middelen, hun effecten en werking... . Je kan nadien steeds terug contact opnemen.
  • intakegesprek: kennismakingsgesprek met het oog op verdere begeleiding. De intake gebeurt door een hulpverlener, die zich heeft gespecialiseerd in het onthalen van een cliënt en in het in kaart brengen van verschillende levensdomeinen, waar zich mogelijks problemen voordoen. We proberen samen met jou een eerste afstemming te maken tussen jouw vragen/noden en ons aanbod. Na het intakegesprek wordt een dossier en verslag opgesteld. Jouw verhaal wordt op de teamvergadering voorgesteld en een vaste hulpverlener wordt toegewezen. Deze hulpverlener is degene met wie je verdere gesprekken zal hebben. Hij/zij zal ook contact met jou opnemen om een afspraak te maken. We beschikken over een uitgebreid therapeutisch aanbod.
  • Doorverwijzing: Indien je met jouw vragen/noden niet terecht kan op onze dienst, zoeken wij samen met jou een andere, meer gepaste weg/oplossing.

Wachttijd?

Het is mogelijk dat je soms moet wachten vooraleer je begeleiding/therapie kan starten. We proberen deze wachttijd tot een minimum te beperken. We nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op. In tussentijd kan je, indien gewenst, gebruik maken van onze online hulpverlening.

Je kan natuurlijk tijdens deze wachttijd te alle tijde contact met ons opnemen bijvoorbeeld in een crisissituatie. 

Begeleidingsgesprekken

Na het intakegesprek kom je terecht bij je persoonlijke hulpverlener. Samen met jou wordt een behandelingsplan op maat uitgestippeld en dit wordt op verschillende tijdstippen geëvalueerd. De inhoud van zo’n behandelingsplan kan in diverse settings ( als individu, als koppel, als gezin) en volgens verschillende therapeutische benaderingen ( systeemtheoretische therapie, contextuele therapie, gedragstherapie…) vorm krijgen.

De begeleider bekijkt samen met jou welke problemen je in je dagelijkse leven ervaart en probeert daar samen met jou aan te werken op jouw tempo. We proberen tevens jouw krachten optimaal te benutten. In het streven naar deze optimale zorg, kunnen wij contact opnemen met andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, een OCMW medewerker, enzovoort. Deze contactname gebeurt uitsluitend in samenspraak met jou en enkel wanneer jij daar toestemming voor geeft.

Onze medewerkers hanteren het beroepsgeheim en handelen conform onze deontologische code. In het kader van optimale opvolging verwijzen wij ook graag naar ons groepsaanbod. 

Wanneer je problemen hebt met heroïne, morfine en soortgelijke producten kan je in aanmerking komen voor een substitutieprogramma. Dit betekent geleidelijke afbouw van je gebruik via vervangmiddelen.

Hoe lang duurt een begeleiding?

De duur en de frequentie van de begeleiding zijn afhankelijk van jouw vraag en aangepast aan het behandelplan. Voorop staat steeds het streven naar zorg op maat. We evalueren op geregelde tijdstippen met jou hoe de begeleiding/ therapie loopt en of deze al dan niet verder moet worden gezet.

Wanneer stopt de begeleiding?

In overleg met je hulpverlener kan de begeleiding/therapie worden beëindigd op het moment dat onze samenwerking niet meer noodzakelijk en/of doeltreffend is.