Over zorGGroep Zin

Zoggroep Zin fusie van CAD Limburg en VGGz

De Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg vzw (CAD Limburg) en de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (CGG VGGZ) zijn sinds juni 2019 gefusioneerd. Ze vormen nu samen zorGGroep Zin vzw, een organisatie die kwaliteitsvolle ambulante zorg aanbiedt. We hebben een aanbod binnen het zorgcontinuüm van preventie – vroegdetectie- en vroeginterventie – care en cure – nazorg – harmreduction. Deze schaalvergroting draagt bij aan zorginnovatie en versterkt onze competentie en draagkracht als partner in netwerken  en beleidsontwikkeling. Zo kunnen we hoge zorgkwaliteit blijven garanderen: nabij, toegankelijk en specialistisch maar ook innoverend.

ZorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en drugpreventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische problemen. Aanmelding kan via verwijzing door bijvoorbeeld de huisarts, het CLB, een sociale dienst, een psychiatrisch ziekenhuis, justitie, … of op eigen initiatief van de cliënt of zijn omgeving. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een bepaald traject voorgesteld, bijvoorbeeld een onmiddellijk consult of een afspraak voor screening/intake. Er kan ook anoniem een consult gevraagd worden. De behandeling gebeurt door een multidisciplinair team van psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, huisartsen, psychiaters, … 

Missie en identiteit van zorGGroep Zin

Met een kwalitatief en efficiënt zorgaanbod dragen we bij tot een betere geestelijke gezondheid. We  doen dit door effectieve preventie en warme ambulante  zorg  op maat.

We hebben  bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare cliënten.

We geloven in de veerkracht van cliënten die we versterken en benutten als hefboom voor verandering.

We bieden zorg met respect voor de autonomie, waarden, normen en keuzes van onze cliënten, in solidariteit, gelijkwaardigheid en betrokkenheid.

Zorg wordt vorm gegeven in partnerschap en open dialoog met de cliënt en zijn omgeving. 

We zijn op de samenleving betrokken en nemen onze verantwoordelijkheid op door in te spelen op de veranderende maatschappelijke context.    

Visie van zorGGroep Zin

Cliënten voelen zich warm onthaald. Ze ervaren betrokkenheid, geloof in kracht en een hoopvol perspectief op verandering.

We realiseren nabije en toegankelijke zorg door een lokaal, regionaal en provinciaal zorgaanbod met verschillende inhoudelijke specialisaties voor verschillende doelgroepen.  

Ervaringsdeskundigen zijn partner in het beleid en de zorg.  

Deskundige en geïnspireerde medewerkers zijn optimaal ingezet. Ze benutten hun competenties ten volle. 

Geëngageerde medewerkers vergroten hun expertise en hebben kansen tot professionele groei. Ze dragen hun expertise uit en delen deze deskundigheid zowel intern als extern. 

Binnen een collegiale samenwerking nemen ze zowel inhoudelijk als organisatorisch hun  eigen verantwoordelijkheid op.

Medewerkers  zijn ondersteund en gecoacht in hun functioneren zowel door hun leidinggevenden als binnen hun eigen team.

We hebben een voortrekkersrol in innovatie en zorgvernieuwing dankzij ons durvend ondernemen.

We zijn een betrouwbare, verbindende partner die initiatief neemt tot afstemming en samenwerking in de verschillende zorg- en welzijnsnetwerken.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vertaalt zich ook in het constructief bijdragen en beïnvloeden van het  geestelijk gezondheids- en welzijnsbeleid.

Het bestuur en algemeen beleid van  onze voorziening beantwoordt aan de principes van good governance. Beslissingsprocessen en leiderschap zijn gekenmerkt door transparantie, openheid, dialoog, integriteit en verantwoordelijkheidszin.