Nieuws

29 SEP 2017

Waarom we niet samenwerken met de gokindustrie

Samen met de VAD ( Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) kiezen we als CAD Limburg er expliciet voor om geen concrete samenwerking aan te gaan met de kansspelindustrie omwille van een helder belangenconflict. In dialoog treden om kritisch te reflecteren kan wel.

Waarom? De VAD zette een aantal argumenten en aandachtspunten op een rij die we als CAD Limburg onderschrijven:

Kansspelen niet zonder risico

Het spelen op kansspelen is wijd verspreid. De spanning van het spel, de kans op winst, de illusie van controle, … diverse triggers maken gokken aantrekkelijk. Gokken houdt echter ook een risico in op de ontwikkeling van welzijns- en gezondheidsproblemen.

Al wordt er bij gokken geen product ingenomen, toch kan er verslaving ontstaan. Gelijkenissen in afwijkende hersenfuncties maken een gokstoornis vergelijkbaar met een drug- of alcoholafhankelijkheid. Er gaat veel meer tijd, aandacht en vooral geld naar het spel dan men zich ooit had voorgenomen. Zo kan men op verschillende vlakken (financieel, relationeel, sociaal, ...) in de problemen geraken.

Vanuit onze missie voor een kwaliteitsvolle preventie en hulpverlening ten aanzien van gokproblemen pleiten we voor een integrale aanpak waarbij de bescherming van de spelers voor ons een prioritaire doelstelling vormt.

Belangenconflict als contra-indicatie

We kiezen er samen expliciet voor om geen concrete samenwerking aan te gaan met de kansspelindustrie omwille van een helder belangenconflict. De gokindustrie heeft commerciële belangen bij het feit dat meer mensen meer gaan gokken, terwijl het toenemende aanbod en de grote beschikbaarheid aan kansspelen, net risicofactoren inhouden. Inzetten op preventie vanuit of in samenwerking met de kansspelindustrie is in deze context dus weinig geloofwaardig en brengt de neutraliteit van onze organisaties actief rond verslaving in het gedrang.

We vinden het goed dat de kansspelindustrie zijn verantwoordelijkheid opneemt en maatregelen neemt om de schadelijke gevolgen van gokken zoveel mogelijk te beperken. Voor ons is dit echter niet voldoende. We pleiten samen met de VAD voor een strikter reglementair kader voor de bescherming van de speler binnen het Belgische beleid en een wettelijk afdwingbaar initiatief met betrekking tot reclame en marketing.

We concluderen dat een concrete samenwerking niet opportuun is. In dialoog treden in het kader van kritische reflectie kan wel.

Behoefte aan neutraal en toegankelijk onderzoek

Momenteel is er voor de Vlaamse context te weinig recent onderzoek beschikbaar over het thema gokken.

Wij zijn van oordeel dat bijkomend onderzoek nodig is en dat dit zo neutraal mogelijk moet worden uitgevoerd. De resultaten moeten steeds toegankelijk gemaakt worden voor het grote publiek, ongeacht de uitkomst ervan.

Noodzaak beperking reclame en marketing

Reclame is een belangrijke omgevingsfactor. Het speelt in op de attitudes en sociale normen, die een directe impact hebben op ons gedrag. Een belangrijk aspect van reclame voor kansspelen is de normalisatie van gokken. Daarnaast werkt reclame irrationele cognities, onder andere i.v.m. winverwachting, in de hand. Enkele speerpunten m.b.t. reclame voor kansspelen zijn: de beperking van het reclamevolume, een verbod op reclame voor risicovolle spelen, een verbod op reclame gericht naar jongeren en een verbod op bonussen en promo’s.

Internationaal en in België is er tot op heden (noot: najaar 2017 ligt de uitwerking van een wettelijk kader voor de reclame op kansspelen op tafel) echter geen wettelijke regelgeving over gokreclame. Een convenant m.b.t. ethisch en verantwoorde reclame en marketing vanuit de kansspelindustrie, zoals voorgesteld eind 2016, heeft weinig slagkracht, gezien de naleving niet wettelijk afdwingbaar is.

Informeren van de speler als plicht

We moedigen de kansspelindustrie aan om op hun terrein stappen te zetten door bijvoorbeeld personen die gokken te informeren over het risico op gedragsverslaving en de mogelijkheid om zich uit te sluiten (EPIS), het opleiden van personeel om signalen van probleemgebruik te detecteren en er gericht op te reageren, enz. Zo hebben vergunningshouders in Nederland bijvoorbeeld een zorgplicht. De vergunninghouder informeert over (de risico’s van) kansspelen, zodat de speler een weloverwogen beslissing kan nemen. Daarnaast moet de operator de speler ook informeren over manieren van verantwoordelijk gokken en de beschikbare hulpbronnen.

Het is niet de rol van de kansspelindustrie om zelf beschermende maatregelen te formuleren, deze taak blijft weggelegd voor de overheid. Een onafhankelijk orgaan dient hier controle op te houden. Van de kansspelindustrie wordt verwacht dat ze de overheidsrestricties respecteert.

Besluit

We hebben nood aan:

 • Een duidelijke wetgeving voor vergunningen, beschermende maatregelen, reclame en marketing
 • controle op de toepassing door een onafhankelijk en effectief controleorgaan

 

Bron: VAD

30 AUG 2017

Werken rond gamen in de klas, hoe doe je dat?

 

Tablets, smartphones, computers... ze zijn niet weg te denken uit de Vlaamse huiskamer. Kinderen en jongeren komen er dan ook al vroeg mee in aanraking. Gamen is dan ook een leuk tijdverdrijf. Toch is het van belang om jongeren bewust te maken van hun gamegedrag en hen er op een verantwoorde manier te leren gamen.

Met Vlucht naar Avatar werk je met leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar rond het thema gamen. Onderzoek wijst uit dat het pakket leerlingen daadkrachtiger maakt en hen leert om op een bewuste en verantwoordelijke manier te gamen. Met 6 lessen sluit je aan bij de leefwereld van je leerlingen en verwerft de volledige klas basiskennis over het thema. Ook leerlingen die niet gamen worden actief betrokken

Hoe ziet Vlucht naar Avatar er uit?

Vlucht naar Avatar bestaat uit een leerkrachtenhandleiding, een kant-en-klare leerlingenbundel en een digitaal spelbord. Je kan het gratis downloaden of bestellen via vad.be. Dit vind je in het lespakket:

 • Een zelftest over eigen gamegedrag, een interview met ouders en een klassikale reflectie zetten leerlingen aan het denken. Door ouders te betrekken worden ook zij gestimuleerd om na te denken over afspraken thuis over gamen.
 • Hoekenwerk waarmee de leerlingen basiskennis verwerven. Ze ontdekken soorten games, voor- en nadelen, redenen om te gamen en de motieven van de game-industrie.
 • Een digitaal bordspel met kennisvragen, doe-opdrachten en tips waarmee de leerlingen op een leuke manier de opgedane kennis herhalen en ontdekken ze tegelijkertijd tips om op een verantwoorde manier te gamen.
 • Afspraken thuis over gamen komen aan bod met een rollenspel. Ook wordt de vrijetijdsbesteding van de leerlingen onder de loep genomen. Hoeveel plaats neemt gamen in? Ze stellen een weekschema op en proberen het te volgen.
 • Zijn er leerlingen die gamen om weg te vluchten van de realiteit? Dan kan je nog de optionele les geven en daarbij stilstaan.

Het mooie hierbij is dat je zelf geen game-expert hoeft te zijn!

Onderzocht en goed bevonden!

Vlucht naar Avatar resulteert in:

 • Een stijging van de kennis over gamen.
 • Een daling in de duur die jongeren mogen gamen van hun ouders.
 • Een daling van de gemiddelde game-tijd op een weekdag.
 • Een stijging van het hebben van afspraken rond gamen.
 • Een lichte stijging van het hebben van inspraak bij afspraken rond gamen.

Doordat ouders betrokken worden, wordt thuis communicatie over het thema gestimuleerd. Wat een positief effect heeft op de afspraken thuis en op de game-tijd.

Gebruik je dit pakket samen met de ouderavond Als kleine kinderen groot worden, dan betrek je de ouders nog meer, met zo nog mooiere resultaten!

 

Gratis Train de trainer voor leerkrachten

Op woensdag 25 oktober organiseren we een 'train de trainer' voor leerkachten die met het lespakket aan de slag willen gaan. 

 

Meer weten?

Voor meer info kan je terecht bij preventiewerkers van de CAD Limburg.

 

bron: VAD

04 JUL 2017

Stoppen met gokken

Steeds meer personen komen in de problemen door te gokken via het internet en/of het afsluiten van weddenschappen. Maar ook de bingo-toestellen in cafés, automaten in speelautomatenhallen en casinospelen vormen regelmatig aanleiding tot overmatig spelgedrag.

Zo’n twee procent van de volwassen bevolking ervaart problemen door hun gokgedrag, dat zijn samen 173.000 Belgen. Verhoudingsgewijs is er heel weinig maatschappelijke aandacht voor personen met een gokstoornis. De onbekendheid met dit probleem zorgt voor een stigma, iemand met een gokprobleem wordt in het algemeen nog minder begrepen dan iemand met bijvoorbeeld een alcoholprobleem. Toch zijn het ontstaan, de evolutie en de gevolgen van een gokstoornis vergelijkbaar met een stoornis in middelengebruik.

Spelenderwijs, met af en toe ook wel winervaringen, geraakt men verslingerd aan het spel. De ‘kick’ tijdens het spel (‘win!’ en ‘bijna-win!’) of de ‘cocon’ waarin men even vertoeft doordat de focus totaal op het spel gericht is, kan als erg aantrekkelijk ervaren worden. In de hersenen gaan vrijgekomen ‘stofjes die je een gelukkig gevoel geven’ en/of ‘stofjes die onmiddellijk voor een stressdaling zorgen’, een steeds grotere rol spelen. Hierdoor zoekt de gokker het gokspel steeds vaker op. Om het gewenste effect te bereiken, gaat hij/zij ook met steeds hogere inzetten risico nemen. Na verloop van tijd wordt het steeds moeilijker om niet te gokken, ook al wilt men minderen/stoppen omwille van toenemende nadelen. Gokken is dan niet meer zo vrijblijvend als men zou willen. Wie veel geld verloren heeft, schaamt zich hierover. En vaak blijft men ook erg lang verder gokken om verliezen proberen goed te maken. Zo ontstaan er nog meer problemen: financieel, relationeel en psychisch, maar ook gezondheidsklachten kunnen ontstaan door de hoge stress. Om dit niet te moeten ervaren, dreigt men steeds meer te vluchten in gokgedrag. Zo kan het een hele tijd verder gaan. Schaamte bij de gokker en onbegrip voor het probleem bij anderen, maakt ook dat hulp zoeken niet evident is.

Gokgedrag onder controle

Toch kan hulp bijdragen om je gokgedrag onder controle te krijgen. Bij de CAD Limburg kan je vanaf 9 oktober 2017 een cursus ‘STOPPEN MET GOKKEN’ volgen.10 weken lang, op maandagavond van 18u30 tot 20u.

Via deze cursus krijg je meer inzicht in aspecten die een rol spelen bij een gokprobleem. En je leert hoe je je gokgedrag onder controle ka krijgen.

Heb je interesse of heb je vragen: neem contact op : 011/27 42 98.

Meer info

20 JUN 2017

Jaarverslag 2016

Vanuit maatschappelijk engagement met kracht, moed en inzet specialistische zorg bieden in een veranderend zorglandschap.

Het aantal cliënten dat hulp zocht bij de CAD Limburg voor zijn of haar verslaving is in 2016 weer gestegen en dit tot 3344 cliënten.

Medewerkers staan voor de uitdaging om vlot, laagdrempelig en zo vlug mogelijk op de hulpvraag in te gaan. Korte wachttijden zijn daarbij essentieel om de instroom en de zorgcontinuïteit samen met onze zorgpartners te garanderen. Toenemende instroom zet druk op ons streven om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De feedback van ervaringsdeskundigen leert ons bovendien dat het zo vaak opnieuw hun verhaal moeten doen hun het meeste stoort als ze hulp zoeken. De CAD Limburg en de partners in de geestelijke gezondheidszorg staan voor de uitdagingen om hun zorg zo te organiseren dat ook hier gepast en efficiënt aan tegemoet wordt gekomen.

Het samenwerken in netwerken met integrale en geïntegreerde zorgcircuits maakt een zorgaanbod op maat en over meerdere levensdomeinen mogelijk en garandeert de essentiële zorgcontinuïteit. Toch zal de uitdaging niet alleen op zorg-organisatorisch niveau liggen. Herstelgerichte zorg en vermaatschappelijking van de zorg botsen op maatschappelijke dynamieken zoals stigmatisering. Sociaal isolement en armoede vormen een bedreiging voor het herstel van de doelgroep waar wij mee werken.

In 2016 exploreerden we met medewerkers en stafleden de vele uitdagingen en nieuwe perspectieven in de verslavingszorg. “Inkanteling” van de verslavingszorg in een zich vernieuwende geestelijke gezondheids- en welzijnszorg biedt nieuwe perspectieven.
De CAD zal, trouw aan de eigen missie en visie, vanuit maatschappelijk engagement, krachtig en moedig waar nodig, en vooral met volgehouden inzet, mensen met verslavingsproblemen de gepaste zorg blijven bieden. De kracht van vernieuwende dynamieken in zorg- en welzijnsbeleid is daarbij onze bondgenoot.

Ik dank onze vele partners die in deze zorgopdracht met ons samenwerken, onze bestuursleden maar vooral onze medewerkers die, met grote betrokkenheid en engagement, de concrete zorg elke dag waarmaken.

Geert Vanham
Directeur CAD Limburg

Lees meer over onze werking in ons Jaarverslag van 2016

17 MEI 2017

Tournée Minérale: 8 op de tien deelnemers dronk geen druppel alcohol

De eerste editie van Tournée Minérale , een maand zonder alcohol, ligt al even achter ons. De UGent voert een uitgebreid onderzoek uit naar de effecten van de campagne. Eind dit jaar zal dat evaluatieonderzoek volledig afgerond zijn. De eerste resultaten werden vandaag door de VAD/ De Druglijn en de Stichting tegen Kanker bekend gemaakt.

Bij de start van de campagne nam UGent een eerste online enquête af onder de deelnemers, om de alcoholgewoonten en –attitudes vóór de actie vast te leggen. Begin april werd een nieuwe enquête gelanceerd die onder andere naging hoe het drankgebruik van de deelnemers eruitzag tijdens Tournée Minérale. In september zal er een derde en laatste enquête volgen, om te weten te komen of de deelnemers ook op langere termijn anders met alcohol omgaan. Van de 122.460 deelnemers die zich via de website op Tournée Minérale hadden ingeschreven, vulden 19.192 deelnemers de tweede enquête in (dat is iets meer dan 15%).

De drie meest gemelde voordelen waren: zich beter in zijn vel voelen, beter slapen en meer energie in de vrije tijd hebben. 

8 op 10 dronk geen alcohol

De campagne moedigde de mensen aan om 28 dagen lang geen alcohol te drinken. Het onderzoek toont aan dat het merendeel van de deelnemers daar ook volledig voor gegaan is: 80% van de deelnemers heeft de volledige maand februari geen druppel alcohol gedronken. De overige 20% heeft of af en toe toch gedronken, of op een gegeven moment volledig opgegeven.

Alternatieven voor alcohol vielen in de smaak

Alternatieven voor alcohol die vooral in de smaak vielen waren deels voorspelbaar: meer water, frisdrank (light en gesuikerd), meer thee. Vernieuwend waren vooral de mocktails. Tournée Minérale heeft zeker haar steentje bijgedragen in de doorbraak van deze alcoholvrije drankjes: 4 op de 10 zei (veel) meer mocktails dan anders gedronken te hebben.

Sociale gelegenheden waren moeilijkste obstakel

De onderzoekers vroegen de deelnemers ook wanneer ze het moeilijk vonden om ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. ‘Bij sociale gelegenheden’, zoals familie-etentjes, feestjes en recepties, was daarbij het meest aangeduide antwoord (44%). Sommige respondenten (37%) vonden het ook moeilijk om bepaalde gewoontes te doorbreken, zoals een glas wijn bij de maaltijd of een pint bier op vrijdagavond.

Deelnemers voelden zich gesteund door familie en vrienden

De meeste deelnemers kregen geen kritiek op hun deelname, en ‘gebrek aan steun’ was voor de meesten dan ook geen factor in het al-dan-niet slagen van de uitdaging. Integendeel, 40% voelde zich door hun vrienden en familie gesteund. Meer dan de helft van de deelnemers merkte ook op dat de campagne hen stimuleerde om met vrienden en familie over alcohol te praten.

86% van de deelnemers ziet het zitten om volgend jaar opnieuw deel te nemen.

Stichting tegen Kanker en VAD/De DrugLijn beloven dat ze er weer een interessante editie van gaan maken

bron: VAD

 

 

05 MEI 2017

Verslag van het eerste Rebootkamp voor gamers, Pasen 2017

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april gingen onze twee game-experts, Huub Boonen en Dimitri Das, voor het eerst op kamp met risicovolle gamers. Vanuit hun ervaring in het werken met gamers, hun familie en eigen onderzoek werd dit kamp opgestart met als hoofddoel 'offline ervaringen aanbieden voor risicovolle gamers'.

De 9 ingeschreven jongeren begonnen wat schoorvoetend aan ons 5 dagen durend kamp. Gaandeweg konden ze met volle goesting genieten van een kamp in een ongedwongen sfeer. Ze lieten zich onderdompelen in andere vrijetijdsactiviteiten, dachten ondertussen na over hun eigen gamegedrag en bouwden real life contacten op met andere gamers.

Tijdens de kennismakingsdag, in de mooie omgeving van de avonturenberg van Be-mine, werd veel aandacht besteed aan groepsdynamiek en samenwerking. De toon was snel gezet met veel gelach en herkenning bij elkaar; de groep vormde zich en niemand werd uitgesloten. Dit laatste was ook meteen één van de belangrijkste voorwaarden waar we als begeleiding over waakten: samenhorigheid en aangenaam samenzijn. We sloten de dag af met een docufilm over E-sports. Deze deed hen stilstaan bij de zwaarte en de last van een leven aan de top van de gamewereld. Niet iedereen droomt van een toppositie hierin, maar het was wel herkenbaar.

De tweede dag werd sportief gestart in de lokale sporthal. De uitdaging van het sporten op zich, zonder competitie-element, is voor velen een leuke opsteker. Eén van de gasten heeft zijn feeling met het badmintonnen herontdekt. Een ander uitte de wens om meer gevechtssporten uit te proberen. Alle verplaatsingen gebeurden per fiets wat een ideaal moment was om een individueel gesprek met de gasten te hebben. De sportieve kaart werd doorheen het hele kamp getrokken. Zo kwamen nog een uitstap naar het zwembad en een muurklimactiviteit aan bod. Dit laatste was voor velen een persoonlijke overwinning. Ze overwonnen de twijfels en angst voor het onbekende en hadden vertrouwen in anderen en het touw.

Schitterende game-ervaringen kwamen terug in een spel met lasergeweren. De gasten speelden een first person shooter game in real life na, zowel in het bos als in het doolhof op C-mine te Genk. De groep had zich ondertussen goed gevormd, wat van pas kwam tijdens een ontsnappingsspel in een escaperoom te Genk waar teamwork voorop stond.

Naast al deze geplande activiteiten vulden de gasten de vrije momenten met hun smartphone, kleine spelletjes spelen met elkaar, filmpjes uitwisselen en grappige dingen delen. Dit was een extra bindende factor. De aanwezigheid van smartphones (en wifi) gaf een meerwaarde voor onze gasten gezien een deel van hun expressie gelinkt is aan het internet.

Er werd twee keer een sessie van 2 uur voorzien waarbij ze echt konden gamen. Hierin werden games uitgewisseld, filmpjes bekeken en samengespeeld. Het bleek achteraf zeker niet het meest memorabele moment van het kamp. Hun herinneringen liggen bij het samenzijn, de activiteiten en plezier maken maar zeker ook bij de gemaakte vriendschappen en de onbewaakte momenten in de slaapkamers.
Ondertussen staan de jongeren nog met elkaar in contact via een besloten Facebookgroep en stimuleren we hen om samen offline activiteiten te ondernemen.

Met deze eerste ervaringen in het achterhoofd, kijken we alvast uit naar het tweede kamp dat plaatsvindt in de grote vakantie van 7 tem 11 augustus.

Dimitru Das en Huub Boonen