Nieuws

25 JUL 2022

Gunstig rapport van de zorginspectie

Op 13 juni 2022 inspecteerde Zorginspectie het MSOC team (ambulante revalidatie verslaving) van Hasselt. De inspectie bestond uit drie delen: een gesprek met zorggebruikers, een gesprek over het kwaliteitsbeleid en een steekproef van 10 dossiers. De resultaten van deze inspectie werden gebundeld in een rapport door Zorginspectie. De voornaamste conclusies van de zorginspectie met betrekking tot deze deelwerking sommen we kort op in dit artikel. 

Goede scores 

We behaalden goede tot zeer goede scores op volgende items:

 • Zorggebruikers worden betrokken bij het beleid.
 • De context (OCMW, ouders, partners, justitie, andere zorgvoorzieningen) wordt betrokken bij het zorgtraject.
 • De resultaten van de behandeling worden systematisch verzameld d.m.v. uitkomstenmetingen.
 • Voor alle verbeteracties die op voorhand werden doorgegeven, controleerde Zorginspectie er drie. Ze stelden vast dat deze verbeteracties volledig waren uitgeschreven.
 • Hoewel hier geen financiering voor is voorzien, investeert zorGGroep Zin toch in outreachende initiatieven.

Onderstaande items worden opgevolgd en leiden tot verbeteracties indien nodig:

 • Afspraken rond toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van gegevens
 • Ingediende klachten
 • Afspraken/regels/controlemaatregelen
 • Incidentmeldingen betreffende agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Het medicatiebeleid/de medicatie-incidenten

Werkpunten

Volgende items werden als een werkpunt aangeduid:

 • Het dossier van zorggebruikers bestaat uit verschillende onderdelen die op verschillende plekken worden bijgehouden (versnipperd).
 • Niet alle zorggebruikersgegevens zijn toegankelijk voor de betrokken teamleden.
 • Er zijn niet over alle gezochte elementen met betrekking tot het zorgplan afspraken.
 • Er kon in 5 van de 8 controleerde dossiers die minstens 6 maanden in begeleiding waren, aangetoond worden dat er een multidisciplinair overleg georganiseerd werd binnen de 6 maanden.
 • De afspraken over inzage/afschrift van het dossier zijn niet voor alle gecontroleerde elementen in lijn met de geldende regelgeving.
 • Ontbrekende informatie (vervaldatum, id-gegevens van de cliënt) op de medicatie en bewaring van medicatie

Omdat wij de beste zorg willen leveren voor onze cliënten en hun context, zijn we momenteel bezig met een plan van aanpak om bovenstaande werkpunten aan te pakken. Een plan met verbeteracties zal worden bezorgd aan Zorginspectie die dit verder opvolgt.

Het volledige rapport kan op aanvraag ingekeken worden. Hiervoor neemt u contact op met onze directie (Geert Vanham) of kwaliteitscoördinator (Marleen Janssen).

 

 

24 JUN 2022

GGZ Limburg brengt 18.000 Limburgers in contact met eerstelijnspsycholoog

1 op de 5 Limburgers kampt met lichte mentale klachten, zoals angst of stress. Maar slechts een handvol daarvan zoekt hiervoor psychologische hulp … waardoor die sluimerende problemen dreigen te verergeren. Daarom lanceren de netwerken Geestelijke Gezondheid Limburg de ‘eerstelijnspsycholoog’: een groep psychologen en orthopedagogen met wie je op korte termijn een professioneel gesprek kan aanknopen wanneer er iets knaagt. De bijhorende opvallende campagne – opgehangen aan het fictieve wonderdrankje ‘Happy Juice’ - moedigt 18.000 Limburgers aan om hun drempelvrees te overwinnen. 

Limburgers vinden de drempel nog te hoog om psychologische hulp te zoeken, en zo kunnen onschuldige situaties verergeren tot een ernstige problematiek. Vergelijk de situatie met die van een sporter. Als je een lichte blessure juist behandelt, geneest ze snel. Maar als je een kwetsuur blijft belasten, groeit ze uit tot een blijvend letsel.” 

De netwerken Geestelijke Gezondheid Limburg (Noolim, Reling en Ligant), waar zorGGroep Zin deel van uitmaakt, willen daarom de drempel tot psychologische eerstelijnszorg verlagen: ze lanceren samen de website www.ggzlimburg.be. Hier vind je meer informatie en een overzicht van klinisch psychologen en orthopedagogen in jouw buurt die je op korte termijn hulp kunnen bieden.

 

25 MEI 2022

Crosslink, een greep uit het aanbod van Ligant

Ligant is een Limburgs netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Het gaat om laagdrempelige, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg met als basisuitgangspunt dat ieder kind met een psychische kwetsbaarheid én zijn context, recht hebben op geestelijke gezondheidszorg( GGZ)-hulp. ZorGGroep Zin maakt deel uit van dit netwerk.

De programma’s Crosslink & Connect van Ligant bieden het netwerk de kans om specifieke aandacht te hebben voor kinderen en jongeren van ouders met een psychische en/of afhankelijkheidsproblematiek.

Veel kinderen groeien vandaag de dag op in een gezin met een ouder die kampt met een psychisch en/of verslavingsprobleem. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van deze ouders een grotere kans hebben om later zelf psychische problematiek te vertonen. Om dit te vermijden is het belangrijk om hier preventief aandacht voor te hebben en om tijdig de nodige hulp en ondersteuning aan deze kinderen te bieden.​

Hulpverleners worstelen soms met dit thema omdat ze het niet gewoon zijn om met kinderen te werken of zichzelf te onzeker voelen om een psychiatrische problematiek van een ouder bespreekbaar te maken met het kind. Het doel van het Crosslink team is om hulpverleners hierin sterker maken. Dit door vormingen aan te bieden op maat, het  organiseren van een driedaagse vorming KOPP/KOAP voor hulpverlening in  diverse sectoren én door consult en intervisie aan te bieden voor teams. We maken verbinding tussen organisaties die omtrent dit thema aan de slag gaan of vragen hebben. De provinciale werkgroep KOPP/KOAP is hiervoor in het leven geroepen. 

Het programma Connect beoogt het snel en tijdig detecteren van risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jong-volwassenen tot 23 jaar. Daarnaast wordt er ingezet op laagdrempelig en kortdurende interven-ties bij kwetsbare groepen en groepen met een verhoogde kwetsbaarheid. 

Met de oprichting van KOPP/KOAP-groepen wilt het netwerk Ligant binnen het programma Connect een veilige plek creëren waar kinderen en jongeren samen leren omgaan met de psychische en/of afhankelijkheidsproblemen van hun ouder(s) waarbij de focus ligt op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie. Erkenning vinden bij leeftijdsgenoten in gelijkaardige situaties is hierin een voorname factor in ons opzet. In kleine groepen kunnen de kinderen en jongeren bij elkaar, en de hulpverlener, terecht met al hun vragen en verhalen. Op een aangename manier bespreken ze belangrijke thema’s, leren thuissituaties beter begrijpen en geven elkaar tips.  

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van Ligant : www.ligant.be

 

25 MEI 2022

Inspiratiebox ‘Praten over alcohol, drugs en gamen voor (jeugd)hulpverleners'

Alcohol, drugs en gamen maken deel uit van de leefwereld van jongeren. Jongeren zien hier vaak de risico’s niet van in. De bezorgdheid wordt vooral gevoeld door de omgeving: ouders, leerkrachten, begeleiders, … . Als hulpverlener wil je graag ingrijpen vooraleer het probleem verergert, maar weet je misschien niet altijd hoe je dit het best aanpakt.

Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) ontwikkelde een inspiratiebox om aan de slag te gaan rond dit thema. Deze box bestaat uit o.a. uit inzicht in enkele basiskaders rond verslaving en een aantal methodieken om hier met de jongeren aan de slag te gaan.

Eén van de methodieken is bijvoorbeeld ‘Welke middelen ken ik?’(pg63).   Meer over deze methodiek kan je lezen via deze link.

Er bestaat ook een inspiratiebox voor hulpverleners in de welzijns- en gezondheidssector met heel wat methodieken om concreet met je cliënt aan de slag te gaan rond verslaving.

 

20 MEI 2022

Make the difference

Opgroeien in een gezin met een verslavingsproblematiek kan leiden tot ernstige psychische problemen. In de partnerlanden van dit Europees project woont 8-14 % van alle drugsgebruikers samen met kinderen (EWDD, 2012). Tot op heden waren initiatieven vooral gericht op het opleiden van professionals en het ontwikkelen van groepsprogramma's voor getroffen kinderen. Zonder die kinderen in de eerste plaats te identificeren, kunnen deze maatregelen echter niet effectief zijn.

Make The Difference wil voorkomen dat het welzijn van kinderen in gezinnen met een verslavingsproblematiek in gevaar komt door zich te richten op het bevorderen van bindende samenwerkingsafspraken, het kwalificeren van professionals en het inbedden van (bestaand) passend aanbod voor de kinderen.

Euronet 

Euronet is een Europees netwerk voor verslavingspreventie dat bestaat uit 17 landen. In België maakt ZorGGroep Zin al jaren deel uit van dit netwerk.

De bedoeling van het netwerk is:

 • Uitwisseling van kennis en ervaringen op internationaal vlak
 • Het ontwikkelen van specifieke (evidence based) preventieprojecten en de implementatie ervan op lokaal niveau.
 • Evalueren en bijsturen van deze projecten

Binnen het netwerk kwam het “make the difference” project tot stand. 

Make the difference 

Het Make the difference project is gericht naar kinderen die opgroeien in gezinnen met een verslavingsproblematiek (KOAP). Hiervoor werd er in elk deelnemend land een partner gezocht die actief is binnen het jeugdwelzijnswerk, voor België werd dit Ligant. 

Samenwerkingsovereenkomst 

In de eerste plaats zal er een samenwerkingsovereenkomst tussen ZorGGroep Zin en Ligant worden ontwikkeld. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we efficiënter kunnen werken met gezinnen met een verslavingsproblematiek door het uitwisselen van expertise, casusbespreking en samen opnemen van casussen,…

Op basis van de ervaringen van de deelnemende landen in het ontwikkelen van deze samenwerkingsovereenkomst wordt een gids ontwikkeld die getest zal worden in 12 Europese landen.  

Deskundigheidsbevordering 

Als tweede doelstelling heeft het project deskundigheidsbevordering voor alle partners rond het KOAP thema. Hiervoor is in oktober 2021 een seminarie doorgegaan in België waarbij good practices werden uitgewisseld. Tijdens dit seminarie was er veel lof over de Kindreflex en de kriebelkoffer. Momenteel wordt er besproken hoe deze methodieken op internationaal niveau verspreid kunnen worden.

Samen met onze Duitse partner ontwikkelt ZorGGroep Zin een curriculum zodat de deelnemende partners dit seminarie op lokaal niveau kunnen organiseren (aangepast aan de lokale noden en behoeftes).

Daarnaast wordt in een tweede seminarie het Duitse buddy programma “Baloo and you”  uit de doeken gedaan. De bedoeling is dat de partners na het seminarie hiermee in eigen land aan de slag kunnen gaan. Meer info over baloo and you vind je via deze website: https://crimesolutions.ojp.gov/ratedprograms/636   

Meer info 

De medewerkers vanuit ZorGGroep Zin:

E1444132733l2054943881l1336244645e2124734250n1713531924.337903810g1140660872i92835372b447861835n760914867e1590996541y1640744724@1678141367z195658794o1736981601r817282174g1932145540g1766377132r1704640932o1438835702e1669720391p382602627z932979644i1954570411n1072363816.595153795b934556006e265057209

J301286769e633678604r224363842o1745419502e541138837n1560608487.1722670105a107187113e1898512297r715847329t200022485s198890485@1476762196z1791019026o1839635209r1007419916g1986677820g1429133163r1824702090o1771339712e1048026647p1381859374z1062691767i570263390n1764462001.1995671411b377350154e689342169

C443341558a1311906160r954399378l744628327o1945584764.1178763220b342564181a339239953e591888060t2065234286e446427066n342916709@633597967z646449551o541807194r2110360164g289984929g233958756r970296432o129179102e1663091919p647514874z1900518814i563634918n2029374248.815726933b1133898308e1646352602 

De medewerkers vanuit Ligant

v663914696e1511248462e188211123r1107256254l675670974e1142610502.1851884581u473772090m173890074a46965115n813012043s765778134@2112199401l1259439109i1108694844g598313721a1905888660n1650502038t561190237.48389942b1884460794e1531486669

v177569044i1400069065c31517895k2078087858y1963703983.2060892143t746331144e950118644r1559761097t1410245840e313883458k1747972221a370018447@989554433l743099075i74419380g1463326523a916989149n121384495t128854919.1682767284b86100249e1388294028 

webpagina make the difference:

https://www.euronetprev.org/projects/makethedifference/

 

 

 

16 MEI 2022

Er is geen enkel excuus voor nog meer winstbejag in de vorm van gokreclame

Kansspelen berusten op toeval. Daar kan geen logica, analyse of bijgeloof tegenop. Ook niet wanneer er gouden bergen winst beloofd worden.  Gokreclame verbieden daarentegen: dat is alleen maar logisch!

Laat ons een kat een kat noemen: reclame en shirtsponsoring hebben vooral de bedoeling mensen aan te zetten het product in kwestie te kopen. Wie overtuigd is dat gokgedrag ontraden beter is dan kansspelen verbieden, moet weten dat gokreclame juist daarom not done is. Het fundament voor een effectief gokbeleid ligt bij een erg strikte regulatie. Welzijn en volksgezondheid moeten altijd primeren boven winstbejag.

Er heerste dan ook veel ongeloof wanneer bij de regulering van weddenschappen en online kansspelen reclame plots toegelaten werd vanaf 2010. Dat een verbod op gokreclame nu terug op tafel ligt, hoeft niemand te verbazen. Het is nu eenmaal één van de beste preventiemaatregelen, dat is wetenschappelijk onderbouwd (lees evidence based!). Een meerderheid stoort zich aan de reclamewaterval. Het zet jongeren aan tot gokken op risicovolle producten, normaliseert gokgedrag en zet personen met een gokprobleem telkens opnieuw aan om geld te verkwisten. Terwijl ’bescherming van de speler’ juist het bestaansrecht van de wet uitmaakt. Een strikte regulering behelst een verbod op reclame en marketing, net zoals dat bij tabak het geval is.

Van de mensen die nu op geen enkele manier gokt, denkt 11% het onder invloed van reclame in de toekomst wel te doen. Bij studenten loopt dat op tot 14,8% en bij werkzoekenden zelfs tot 28,9%. Mensen die het financieel moeilijker hebben zijn extra vatbaar voor gokreclame. Onverantwoorde aanmoediging heet dat!

Er is niet één rechtvaardig excuus voor nog meer winstbejag op kap van meest kwetsbaren. We kennen intussen de desastreuze gevolgen voor personen met een gokstoornis en hun omgeving. 20% bij legale weddenschappen riskeert problemen, 25% bij legale casinospelen. En neen, de ‘gouden graal’ om reclame en sponsoring niet te richten op jongeren, kwetsbaren of probleemspelers, die bestaat echt niet! Loterijspelen, metwaarbij de tijd tussen 2 spelmogelijkheden sowieso langer is, kennen wel minder probleemspelers. Daarom is massale aanmoediging ook hier nog niet ok.

Het verbod op gokreclame dat Minister Van Quickenborne samen met 5 andere bevoegde regeringsleden voorstelt, is een erg belangrijke en moedige stap naar een meer verantwoord gokbeleid. We moeten gokverslaving blijven bestrijden, zoals ook afgesproken in het regeerakkoord en eerder voordien door de Hoge Gezondheidsraad aanbevolen. Wat nu nodig is , is verdere daadkracht en doorzettingsvermogen!

Ronny Willemen, hulpverlener zorGGroep Zin.