Nieuws

03 JUL 2013

Geld boven gezondheid

In ons land besliste de federale regering afgelopen weekend om de taxen op alcoholische dranken te verhogen. In Denemarken kiest men voor een andere weg; daar heeft de Deense regering beslist om de taxen op bier vanaf 1 juli met 15% te verlagen. Op die manier is alcohol niet alleen betaalbaarder geworden voor de eigen bevolking maar ook voor haar buurlanden zoals Zweden en Noorwegen, waar de taxen veel hoger liggen. 

In 2004 verlaagde de Finse regering haar taxen met 33%. Het gevolg was dat de de consumptie met 10% toenam. Dit leidde dan weer tot een toename van het aantal alcohol gerelateerde schadegevallen, niet alleen bij de drinkers maar ook bij onschuldige omstaanders en kinderen. Het aantal alcohol gerelateerde doden steeg er met 23%,  met andere woorden het verlies van 207 mensenlevens. 

De belangrijkste reden voor de taxverlaging is het mislopen van inkomsten omdat inwoners hun alcohol inkopen in Duitsland. De Deense ministers van Financiën hoopt op een "economische groeispurt" als gevolg van de maatregel. Alleen ontbreekt het de minister aan een analyse van de gevolgen voor gezondheids- en welzijndiensten. Het Deense initiatief zet de deur mogelijks ook op een kier voor nog meer taxverlagingen in andere Europese landen.

Er bestaat een Europese richtlijn rond minimumtaxen maar deze dateert nog van 1996. Een voorstel tot aanpassing in 2006 kon niet rekenen op de vereiste unanimiteit. De Europese Alcoholbeleid Alliantie (EUROCARE) pleit voor een aanpassing van deze richtlijn aangezien nieuwe minima kunnen zorgen voor de broodnodige inkomsten van de overheidsfinanciën. Middelen die onder andere kunnen ingezet worden in de strijd tegen de gevolgen van alcohol. 

De maatschappelijke kost van alcohol: enkele feiten en cijfers

 • Europa heeft het hoogste drankverbruik in de hele wereld, de hoogste consumptie per persoon en het hoogst aantal aan alcohol gerelateerde problemen.
 • 155,8 miljard euro is de maatschappelijke kost die toe te schrijven is aan alcohol op jaarbasis in de EU.
 • Chronische ziekten, waaraan alcohol toe bijdraagt, zal de globale economie naar schatting 30 000 miljard dollar kosten over de volgende 2 decennia.
 • 1 op 4 mannelijke overlijdens wordt veroorzaakt door alcohol
 • 1 op 4 verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcohol
 • Alcohol is een risicofactor voor een zestigtal ziektes, zoals kanker, lever cirrose e.d. .
 • Als je alle ziektes en ongevallen op wereldvlak optelt, dan is de negatieve gezondheidsimpact 31,6 keer hoger dan het voordeel.
27 JUN 2013

Ontwerp van alcoholplan 2014-2018

De algemene cel drugsbeleid heeft haar alcoholplan voor de periode 2014-2018 klaar. Een ambitieus plan dat een hele reeks maatregelen omvat die een antwoord moeten bieden op de alcoholproblematiek. 

De overgrote meerderheid van de bevolking consumeert alcohol zonder noemenswaardige risico’s of schade. Naar schatting 8% van de Belgen consumeert alcohol op een risicovolle en schadelijke manier. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk voor de betrokkene, zijn of haar omgeving, maar ook voor de samenleving.

Het alcoholplan bevat beschermende maatregelen zoals het verbod op de verkoop van sterkedranken in winkels 's nacht en het voorstel om geen alcoholische dranken meer te verkopen via automaten.

Daarnaast bevat het plan ook heel wat preventieve maatregelen zoals de verdere uitbouw van het "quality nights" label, de integratie van het alcoholbeleid in het gezondheidsbeleid van scholen, vrije tijd, lokale besturen en bedrijven.

Ten slotte worden ook een aantal maatregelen op het vlak van hulpverlening en begeleiding naar voor geschoven; de ondersteuning van huisartsen en de verdere uitbouw van ons initiatief alcoholhulp.be .

Iedereen kan het plan hier nalezen en zijn reacties kwijt tot eind juli. In december wordt dan beslist welke maatregelen ingevoerd worden.  

20 JUN 2013

CAD Limburg is voorstander van de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik naar 18 jaar

Er blijkt nog steeds een gebrek aan kennis te zijn over alcohol en de gevaren ervan. Alcohol wordt nog steeds niet gezien en geclassificeerd als drug, terwijl het dezelfde biologische en farmacologische karakteristieken heeft als andere drugs. Uit onderzoek blijkt juist dat alcohol de meest schadelijke drug is voor gezondheid en welzijn.

Zowel consumenten als politici en beleidsmakers onderschatten en negeren het gevaar van alcohol. Voor jonge mensen komt daarbij het schadelijk effect van alcohol op de zich nog ontwikkelende hersenen en andere organen.

In België mogen jongeren vanaf 16 jaar nu bier of wijn drinken. Voor sterkedrank moeten ze wachten tot ze 18 jaar zijn. Maar dit onderscheid zorgt al jaren voor onduidelijkheid.

Natuurlijk moet een verhoging van de leeftijd een geïntegreerd geheel vormen met andere educatieve én controlerende maatregelen. Wanneer het glas dat een 16 jarige vandaag in het jeugdhuis of jongerencafé drinkt vervangen zal worden door alcoholgebruik zonder de sociale controle van dat jeugdhuis, zijn we uiteraard verder van huis.

Een ander pijnpunt is dat de verpakking van alcoholische dranken vaak groter wordt. Een partybottle met 75cl bier die er uitziet als een champagnefles doet een pintje al snel weinig lijken. Zo raken we steeds verder weg van raadzame hoeveelheden alcohol.

17 JUN 2013

Jongeren schrijven een eigen themanummer over drugs

De jonge journalisten van jongerenorganisatie C.H.I.P.S.|Stampmedia lanceerden een nieuw nummer van hun magazine 'print is dood'. Het nieuwe nummer 'het drugseffect' staat in het teken van drugs en verslaving.

In dit nieuwe nummer wil Stampmedia jongeren een brede kijk geven op verslaving in al zijn facetten. Zo is er een dubbelinterview met Marijke(21) en Pieter(24) waarin ze openlijk vertellen over de druk die de verslaving van Pieter op hun relatie zette. Een aantal beleidsmakers zoals burgemeester Wim Dires van Genk en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen komen aan het woord. Het magazine zoomt in op het drugstoerimse in de grensstreek en de milieuschade veroorzaakt door de cocaïneproductie. Tenslotte doorprikt men een aantal drugmythes.  Dit themanummer kan je zelf nalezen via deze link. je kan er ook een gedrukt exemplaar bestellen. 

Stampmedia

themanummer Het drugseffect

31 MEI 2013

Drughonden op school? CAD-preventie geeft zijn standpunt

Onlangs kopte de geschreven pers dat CAD Limburg tegen controles met drughonden op scholen is. In dit artikel willen we ons standpunt omtrent controles en drugtesten verduidelijken. 

Als alleenstaande 'preventieve' maatregel trekken we ten zeerste het preventief effect van drugcontroles met honden in vraag:

 • Uit internationaal onderzoek is gebleken dat drugtesten niet resulteren in een vermindering van het aantal gebruikers. Integendeel het systeem veroorzaakt schade en is daarom contraproductief. Het leidt tot inbreuken op de grondwettelijke privacy en kan de relaties tussen leerlingen en leraren, ouders en kinderen, ouders en school ondermijnen.
 • Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in de regio’s waar willekeurige drugstesten worden uitgevoerd er geen vermindering is van het druggebruik bij jongeren. Het rendement van programma’s om misbruik tegen te gaan die gebaseerd zijn op onderzoek (evidence-based), betrokkenheid en gezondheid is aanzienlijk groter. Deze programma’s moeten vertrouwen wekken en een eerlijke dialoog op gang brengen tussen volwassenen en jongeren.
 • Een drugstest kan resulteren in vals positief. “Ik was in de buurt van vrienden die blowden”…
 • Een drugstest kan resulteren in vals negatief. De uitslag zegt immers niets over hoeveelheid, regelmaat en tijdstip van gebruik. De meeste drugs zijn maar enkele dagen opspoorbaar.
 • Wat het resultaat ook is, het levert geen zekerheid. Het roept vragen op! Vandaag dus niet, maar gisteren wel? Wat met signalen die blijven bestaan? Is er nog vertrouwen voor een dialoog? Een positieve test…Was dat eenmalig? Of regelmatig en problematisch….? Wat is de achterliggende reden?
 • Men zal moeten handelen op basis van partiële informatie! Door te focussen op het gedrag (afwezigheid, verandering van schoolresultaten, onrustig gedrag, terugtrekken uit groepsactiviteiten, verandering van vriendenkring…) kan men in een open dialoog meer te weten komen en kan men botsen op elementen waarmee men in een pedagogisch kader aan de slag kan.
 • Drugtesten leveren niet “die heldere foto” die men verwacht en zijn zeer duur. Je kan niet aan vertrouwen werken met een “motie van wantrouwen”. De dialoog wordt moeilijker en het taboe zal alsmaar groter worden.
 • In een aantal gevallen kan een test een hulpmiddel zijn. Wanneer om veiligheidsredenen (bedienen van een machine) over geschiktheid moet geoordeeld worden kan een test helpen. Met instemming van de jongere kan het ook een instrument zijn in een ruimer therapeutisch kader.

Waar we wel voor pleiten is een geïntegreerd Alcohol en drugbeleid in elke Limburgse school dat gestoeld is op drie pijlers: regelgeving en procedures, begeleiding en educatieve en structurele maatregelen. Binnen dit beleid kan ook nagedacht worden over situaties en omstandigheden waarin drugcontroles wel een goede maatregel kunnen zijn. 

Lees meer over preventie in het secundair onderwijs