Nieuws

30 SEP 2013

Alcohol en drugs op de werkvloer

Overmatig alcohol- en druggebruik zorgen niet alleen in de privésfeer voor problemen maar hebben ook hun invloed op de werksituatie. Hierdoor komt ook de verantwoordelijkheid van de werkgever in gedrang aangezien hun taak erin bestaat te waken over de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

Alcohol en drugs zorgen voor verminderd of slecht functioneren van de werknemer, dit heeft ook zijn consequenties naar de rest van het personeel. Voor hen brengt dit stress en een hoop frustraties met zich mee.

Om alcohol- en drugproblemen aan te pakken op de werkvloer is het belangrijk om te focussen op het functioneren van de werknemer.

Hierbij enkele cijfergegevens:

  • problematisch drankgebruik verhoogt de kans op bedrijfsongevallen: 2 tot 4 keer meer kans.
  • Volgens schattingen speelt bij 15% tot 30% van de bedrijfsongevallen alcohol een rol.
  • 60% van de bedrijfsproblemen die voortkomen uit alcoholgebruik worden niet door zware drinkers veroorzaakt maar door diegene die occasioneel te veel drinken.
  • werknemers met een alcoholprobleem presteren 75% van hun salaris

Ons aanbod binnen bedrijven kan het volgende zijn:

  • Vorming op maat
  • Coaching uitwerking alcohol- en drugbeleid (CAO100)
  • Advies en ondersteuning
  • Sensibilisering in het bedrijf

Voor meer informatie kan u ons uitgebreider aanbod bekijken via deze link.  Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze preventiewerkers .

20 SEP 2013

Hulpverlening dicht bij de mensen

De drughulpverlening in ons land staat voor grote uitdagingen. Op het terrein merken we dat er een grote nood is aan laagdrempelige hulpverlening. Initiatieven zoals spuitenruil, straathoekwerk en de Medisch Sociale Opvangcentra die de actieve risicogebruikers bereiken en hulp aanbieden rond hun verslaving en andere problemen.

Toch blijft de geografische dekking in heel wat Vlaamse regio’s ondermaats. Ook in onze provincie waar we door een samenwerking met haast alle Limburgse gemeentes een laagdrempelig aanbod in alle regio’s kunnen aanbieden, blijft het bestaande aanbod onder druk staan.

Door de zesde staatshervorming zal een groot deel van het bestaande Federale drugbeleid volledig overgeheveld worden naar Vlaanderen. Dit zorgt voor heel wat vraagtekens in de sector en het blijft voorlopig onduidelijk hoe dit beleid er in de toekomst zal uitzien. We hopen dat we binnen een toekomstig Vlaams beleid zo dicht mogelijk bij de gebruiker kunnen werken.

Gisteren bracht het televisieprogramma ‘Koppen’ er een reportage over.

13 SEP 2013

Alternatief voor experimenterende jongeren

Vroeginterventie

Jongeren experimenteren tijdens de adolescentie met alcohol en andere drugs. De meeste jongeren stoppen met gebruik of ontwikkelen een “verantwoord” gebruikspatroon.

Bij een aantal jongeren leidt dit gebruik soms tot verschillende problemen: conflicten thuis, spijbelen, juridische problemen, enz. Hoe jonger men start met gebruiken, hoe groter het risico op problematisch gebruik en afhankelijkheid op latere leeftijd.

Vroeginterventie wil bij deze groep van jongeren door vroegtijdig te interveniëren probleembeleving uitlokken op een moment dat men zelf niet komt tot reflectie of een hulpvraag. Een groepsaanbod op maat van hun leefwereld is laagdrempeliger dan een individueel hulpverleningsaanbod. De hoofdoelstelling van vroeginterventie is het verhogen van de motivatie om te komen tot gedragsverandering, om op die manier het risico op schade die zou optreden bij het verderzetten van hun gebruikspatroon te reduceren.

Voor de CAD Limburg ligt de nadruk dan ook op preventie via sensibilisering en op hulpverlening via begeleiding en ondersteuning. De jongeren in kwestie krijgt binnen vroeginterventie de kans om te reflecteren rond zijn gebruik en dit bij te sturen.

Doorverwijzers

Druk vanuit de omgeving is soms nodig om de jongeren in een groepsaanbod van vroeginterventie te krijgen. De doorverwijzing naar vroeginterventie verloopt via ouders, begeleiders, schooldirecties en politie. Een geslaagde vroeginterventie impliceert een zo vroeg mogelijk ingrijpen om op die manier het riskant of problematisch gebruik correct te beoordelen en zo te kunnen werken rond de motivatie tot gedragsverandering.

De rol van de politie bestaat er dan uit om overtreders door te verwijzen naar de hulpverlening die met het groepsaanbod aan de slag gaan. De hulpverlening kan dan kort op de bal spelen en de jongere krijgt de kans om te werken rond zijn gedrag. Op die manier vullen, preventie, hulpverlening en repressie elkaar aan.

Meer lezen

06 SEP 2013

Deelnemers starten met 'uitgerookt'

rookstop programma

Vandaag zijn er acht deelnemers gestart met het project ‘Uitgerookt’. Uitgerookt    is een project rond rookstop dat georganiseerd wordt door Vigez en CAD Limburg.

Uitgerookt richt zich naar mensen die leven in armoede. Voor hen zijn de reguliere rookstopcursussen vaak te hoog gegrepen (aanpak is te academisch, kostprijs te hoog, …). Uit onderzoek is ook gebleken dat deze doelgroep meer dagelijkse en zwaardere rokers zijn. Een reden te meer om hen te motiveren om deel te nemen.

Het programma bevat 8 rookstopsessies en 8 tussensessies. Deze sessies worden afwisselend begeleid door een tabakoloog en medewerkers van de CAD. Tijdens deze sessies besteden we aandacht aan het stoppen met roken en gaan we op zoek naar gezonde alternatieven. Deze gezonde alternatieven worden in samenspraak met de groep bedacht. Dit kan bestaan uit het maken van alcoholvrije cocktails, gezonde voeding,… maar ook het thema beweging staat centraal. 

 Halverwege de duur van het project lassen we een rookstopdag (10 oktober) in. Deze dag wordt in samenspraak met de groep vastgelegd. We streven ernaar om met de groep op die dag (allemaal) te stoppen met roken, met of zonder vervangmedicatie.

Na deze 16 weken hopen we dat de deelnemers het roken achterwege hebben gelaten en dat ze bij verveling of stresssituaties niet moeten teruggrijpen naar de sigaret.

meer info over stoppen met roken

31 JUL 2013

De evolutie van online drughulpverlening

Het internet is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk medium voor steeds meer mensen. Voor velen is het ook de eerste bron geworden om gezondheidsinformatie in te winnen. Daarnaast gebruiken heel wat mensen sociale netwerksites om informatie uit te wisselen. Zo ervaren artsen vandaag de dag dat hun patiënten eerst te rade gaan bij ‘dokter google’.De patiënt is dus beter geïnformeerd en voelt zich ook meer betrokken.

E-health

Het internet als hulpmiddel om informatie, zelftesten en zelfs online begeleiding aan te bieden aan mensen met vragen rond alcohol- of druggebruik, is de laatste jaren dan ook meer en meer in gebruik geraakt bij hulpverleners en preventiewerkers. Net omdat het een toegankelijke en laagdrempelige hulpvorm blijkt te zijn. Met de ‘klassieke hulpverlening’ komt men vaak pas in contact wanneer men zelf (of de omgeving) daadwerkelijk problemen ervaart. Zo weten we vanuit de ambulante hulpverlening dat mensen die al ernstige alcoholproblemen ervaren, er gemiddeld zeven jaar over doen vooraleer ze contact zoeken met hulpverlening.

Er bestaat in Vlaanderen ondertussen een gevarieerd aanbod aan websites waar je goede en objectieve informatie kan vinden over alcohol, drugs en gokken. Denk maar aan de druglijn.be en onze websites alcoholhulp.be, cannabishulp.be en drughulp.be. Toegankelijke online informatie, psycho-educatie, crisisinterventie en het bespreken van problemen via mail of chat hebben ook een preventiever werking; acute crisissituaties groeien niet uit tot problemen die allesoverheersend worden.

CAD Limburg investeerde de laatste jaren mede dankzij het verslavingsfonds en het RIZIV fors in het uitbreiden van een aanbod van online hulpverlening op langere termijn. Via de websites alcoholhulp.be, cannabishulp.be en drughulp.be (partydrugs) wordt een getrapte zorg aangeboden. De websites bestaan uit een uitgebreid informatief gedeelte met zelftests en een publiek forum, een geautomatiseerd online zelfhulpprogramma en een programma met online begeleiding door een professionele hulpverlener via chat. Het aanbod blijkt laagdrempelig te zijn en we bereiken met alcoholhulp.be doelgroepen die voor het ambulante aanbod moelijker te bereiken zijn zoals vrouwen en hooggeschoolden.

De toekomst van Mobile Health (M-health)

Enkele jaren geleden deden ‘apps’ hun intrede in de gezondheidszorg. De meeste ervan zijn te vinden in de medische sfeer. Wat alcohol en drugs betreft, zijn er in het buitenland al enkele apps beschikbaar die eveneens aangewend kunnen worden voor preventieve doeleinden. Zoals bijvoorbeeld de Engelse ‘Drug Meter’ apps, dit zijn zelftests die gepersonaliseerde informatie en tips geven.

Voor alcoholhulp.be is het de bedoeling om een mobiele versie van het alcoholdagboek te ontwikkelen. Deelnemers kunnen dan via hun smartphone op elk relevant moment iets te registreren wat de zelfcontrole bevordert.

Ondanks het feit dat er in Vlaanderen al heel wat bestaat op het vlak van online hulpverlening en preventie, zijn er nog veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk mits ze gedragen zijn door hulpverleners, preventiewerkers, sociale organisaties en begeleidende campagnes. De groei van het online aanbod legt ook de noodzaak bloot aan duidelijke richtlijnen voor de ontwikkelaars en een kwaliteitslabel voor de bezoekers.

Dit bericht is gebaseerd op het artikel ‘preventieve aspecten van online drughulpverlening’ uit het Tijdschrift Klinische Psychologie.

Meer weten?

24 JUL 2013

Gekluisterd aan je scherm

De CAD Limburg stelt een nieuw vormingsaanbod voor dat gericht is naar jongeren en intermediairen rond het thema 'gamen'. Het nieuwe aanbod bevat een lespakket voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en een vorming voor intermediairen rond gamen in al zijn facetten. 

Lespakket voor jongeren

Dit lespakket heeft als doel het thema internet en gamen bij leerlingen in de eerste graad secundair onderwijs bespreekbaar te maken. De praktijkervaring leert ons dat jongeren op deze leeftijd volop experimenteren met (online) gamen en internet. Het is dan ook belangrijk om leerlingen voldoende handvatten mee te geven om op een gezonde en verantwoorde manier om te gaan met internet en gamen. In dit lespakket is er aandacht voor zowel kennis, attitude als sociale vaardigheden. Dit alles is vervat in 6 uitgeschreven methodieken, die tijdens de lessen gebruikt kunnen worden. Voor de leerkracht (begeleider) is er telkens achtergrondinfo voorzien om aan de slag te gaan.

Achtergrondinfo intermediairen

In deze vorming staan we onder andere stil bij de volgende items: Wat is gamen en waarom is dit volgens sommige jongeren geweldig; wat maakt dat gamen tot compulsief gedrag kan leiden; welke problemen kunnen er ontstaan door overmatig gebruik; welke mogelijkheden zijn er op vlak van preventie en hulpverlening; recent cijfermateriaal; het herkennen van signalen van overmatig gebruik en concrete tips voor begeleiders of hulpverleners.

 

Wil je deze vorming graag bijwonen en/of zelf organiseren in samenwerking met de CAD Limburg? Neem dan contact op met je regionale preventiewerker   of contacteer ons via 011 71 60 01.