Nieuws

25 MEI 2020

Groen licht voor een gefaseerde doorstart

Naar aanleiding van de Corona-crisis hebben we ons zorgaanbod noodgedwongen moeten aanpassen. Het aantal gesprekken in onze gebouwen werd beperkt om het besmettingsrisico te minimaliseren en het virus zo snel als mogelijk af te remmen. Cliënten kregen het voorstel om de begeleiding telefonisch, via chat of beeldbellen verder te zetten. Op deze manier probeerden we jou zorgcontinuïteit aan te bieden.

Gezien de cijfers die de virologen dagelijks monitoren de goede kant opgaan, kan er ook voor de ambulante zorg een doorstart worden gemaakt naar het inzetten op face to face afspraken op het centrum.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ons hiertoe nu ook groen licht gegeven om gesprekken op het centrum te kunnen en mogen organiseren mits het in acht nemen van een aantal specifieke richtlijnen.

Er wordt ons gevraagd om deze doorstart geleidelijk en gefaseerd te organiseren met voldoende aandacht voor het evenwicht tussen de zorgnood en het kunnen organiseren van gesprekken onder de meest veilige omstandigheden.

We gaven onze medewerkers de opdracht om in overleg enige prioritering aan te brengen in functie van een gedeeltelijke doorstart van gesprekken op het centrum. Dit is een prioritering in functie van zorgnoden en de bereidheid ook van jou om voor de begeleiding /behandeling in te zetten op gesprekken op locatie.

Gezien we niet in de mogelijkheid zijn om voor alle cliënten en voor alle gesprekken reeds gesprekken te organiseren op locatie zal er een geleidelijke doorstart georganiseerd worden. Dit kan betekenen dat sommige gesprekken nog steeds via beeldbellen zullen plaatsvinden maar mogelijks ook kunnen afgewisseld worden met gesprekken op het centrum. Je wordt door je hulpverlener uitgenodigd voor een gesprek op het centrum. Je hulpverlener overlegt of jij het zelf ook ziet zitten om af te spreken op dat moment op locatie.

We hopen jullie allemaal weer snel te verwelkomen op één van onze locaties.

10 APR 2020

Onthaalnummer CAW-Limburg en Meldpunten GGZ per eerstelijnszone (ELZ)

Tijdens de COVID-19 crisis dreigen gezondheids- en welzijnsdiensten te worden overvraagd. Zo ook voor psychische klachten waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze in stijgende lijn zijn. Hulpverleners en zorgverstrekkers staan onder grote druk wat zich bij hen kan uiten in een verminderd welbevinden en psychische klachten.

Welzijn en geestelijke gezondheid slaan de handen in elkaar. Samen zoeken we manieren om vraag en aanbod directer te verbinden. Huisartsen, 1elijns hulpverleners, welzijnswerkers, operatoren van telefonische en chat hulplijnen,... vangen de eerste klachten op een gaan ermee aan de slag. Voor een aantal cliënten is meer gespecialiseerde hulp nodig. Verwijzingen moeten vlot kunnen worden gemeld. Ondersteuning van de verwijzer is soms nodig. Daarom werden deze afspraken gemaakt tussen de zorgverleners in Limburg:

Voor niet-dringende hulpverlening:

 1. Bij cliënten waarvan je weet dat deze gekend zijn bij het CAW, een GGZ voorziening of een hulpverlener neem je rechtstreeks contact op met die voorziening of hulpverlener.
 2. Bij cliënten waarvan het voor u duidelijk is welke gespecialiseerde ondersteuning ze nodig hebben, neem je rechtstreeks contact op met die hulpverlener of organisatie. Contactgegevens vindt je terug via: www.desocialekaart.be of www.vvkp.be/zoek-psycholoog.
 3. Bij twijfel: neem voor welzijnsgerichte noden contact op met
  • CAW Limburg 0800 13 500
 4. neem voor psychische klachten contact op met het GGZ Meldpunt* van uw ELZ
  • ELZ Noord-Limburg 011/54 23 62
  • ELZ West Limburg 011/42 49 31
  • ELZ Mid-West Limburg 011/28 68 40
  • ELZ Herkenrode 011/27 42 98
  • ELZ Haspengouw 011/68 38 27
  • ELZ ZOLim 011/27 42 98
  • ELZ Kemp en Duin 089/32 97 77
  • ELZ Maasland 089/77 47 74
 5. Twijfel je of het eerder welzijns- dan wel psychische klachten zijn, dan helpt CAW Limburg je graag verder

 6. Voor wie?

  verwijzers op zoek naar gespecialiseerde hulp voor personen van alle leeftijden:
  • Met een verhoogde nood aan welzijns- of psychosociale ondersteuning tijdens de COVID-19 crisis
  • met ernstige sociale of psychische problemen, die momenteel niet in zorg zijn of bij wie de zorg (gedeeltelijk) werd afgebouwd
  • zeer kwetsbare mensen in precaire sociale situaties en/of met psychiatrische aandoeningen die nu niet in zorg zijn
  Hulpverleners uit de eerste lijn van wie de draagkracht in deze stressvolle periode ernstig wordt overschreden kunnen, nadat ze via www.dezorgsamen.be de andere opties hebben overwogen, rechtstreeks contact op met het CAW (werk-privé balans, gezinsspanningen, verminderd welbevinden…) of het GGZ meldpunt van hun ELZ (psychische klachten, angst, zich overmeesterd voelen…). Bij twijfel helpt het CAW u graag verder.

  Levensbedreigende situatie?

  • Bel 112
  • Crisissituatie? Contacteer: Crisismeldpunt -18j / Mobiel crisisteam / PAAZ / Psychiatrisch ziekenhuis

   

17 MAA 2020

Dienstverlening tijdens de Coronacrisis

De dienst blijft open. We proberen zoveel mogelijk over te gaan tot telefonisch of online consult. Wie dringend nood heeft aan een gesprek, kan bij ons terecht.

Ben je ziek, neem dan telefonisch contact op, we kunnen de afspraak herplannen. In tussentijd kan een telefonisch of online aanbod voorgesteld worden. 

Het groepsaanbod wordt geannuleerd. Je ontvangt meer informatie over deze annulatie via je hulpverlener. Wie extra ondersteuning wenst, kan telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren. 

Zorg goed voor jezelf en anderen!

21 OKT 2019

zorGGroep Zin vzw

 

Op 28 juni 2019 zijn de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg vzw gefusioneerd met de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg. Ze vormen nu samen zorGGroep Zin vzw.

Wat biedt zorGGroep Zin vzw?

zorGGroep Zin staat met zijn 150 medewerkers voor gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg en preventie aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Het verslavingsaanbod blijft op dezelfde manier gewaarborgd. 

Interdisciplinaire teams bieden specifieke zorgmodules voor cliënten met psychische, sociale en relationele problemen in de zorgregio’s Hasselt en Tongeren. Bovendien staan ze voor heel Limburg in voor de ambulante forensische behandelzorg en voor een ruim hulpverlenings- en preventieaanbod voor cliënten met middelen gebonden en/of gedragsverslavingen. ZorGGroep Zin heeft ook antennes in Mol, Geel, Turnhout en Herentals met een laagdrempelig verslavingsaanbod.

Waarom de fusie van de CAD Limburg vzw en de VGGZ vzw?

De fusie betekent een bestuurlijke verankering van de jarenlange samenwerking tussen de CAD Limburg vzw en de VGGZ vzw. Vanaf 2000 is de VGGZ immers partner in het realiseren van de gespecialiseerde verslavingszorg en preventie in Limburg. De fusie staat ook voor inkanteling van de Limburgse verslavingszorg in de ruimere gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De integratie van de verschillende specialistische teams opent nog meer de weg naar verrijking, verruiming en continuïteit van het totale ambulante zorgaanbod in inhoudelijke en organisatorische harmonisatie met de zorgnetwerken. De schaalvergroting biedt meer mogelijkheden tot zorginnovatie, geeft meer draagkracht aan het partnerschap in de zorg- en welzijnsnetwerken en meer zeggingskracht in het proactief meewerken aan een toekomstgericht GGZ-beleid.

zorGGroep Zin is klaar voor de GGZ van morgen!

Een nieuwe missie en visie legt bovendien accenten op solidaire, betrokken en warme toegankelijke zorg, met vertrouwen in de veerkracht van cliënten en bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbaarheid. Het nieuwe sturingsmodel en de nieuwe organisatiestructuur kwamen tot stand na een grondig reorganisatieproces. Zij staan garant voor het optimaal realiseren en uitbouwen van een hoog kwalitatieve ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze nieuwe structuur houdt rekening met de huidige ontwikkelingen m.b.t. de eerstelijnszones en laat bovendien toe te anticiperen en soepel in te spelen op de veranderende zorgnoden in een sterk evoluerend GGZ-landschap, wijzigend beleid en regelgeving bij verschuivende maatschappelijke tendensen.

Cliëntenfolder zorGGroep Zin

08 OKT 2019

Groot leefstijlonderzoek in de Euregio

Helpt u ons met het invullen van de vragenlijst?

CAD Limburg, deel van Zorggroep Zin, voeren samen met negen partners uit Nederland en Duitsland een onderzoek uit in de Euregio Maas-Rijn. Dit is het gebied dat gevormd wordt door Zuid Limburg (NL), Limburg en Luik (B), Aken, Heinsberg, Euskirchen en Bitburg (D). Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl van mensen in onze regio. Wij zoeken jongeren (12-26 jaar) en 55-plussers die ons door het invullen van een korte vragenlijst helpen ons preventie-advies te verbeteren. Onderzoeksonderwerpen bij 55-plussers zijn alcohol en medicatie. Bij de jongeren gaan de vragen over alcohol, cannabis en gaming.

Vertrouwelijk en anoniem

Het invullen is vrijwillig en duurt ongeveer 10 minuutjes. Het onderzoek is vertrouwelijk en anoniem. Dat betekent dat aan de antwoorden geen naam gekoppeld kan worden.De vragenlijst kan online worden ingevuld via deze link: www.healthsurvey.eu 

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met Carlo Baeten, carlo.baeten@zorggroepzin.be of op 011/716001.

Dit onderzoek wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

17 JUN 2019

Het jaarverslag 2018, een gedifferentieerd zorgaanbod

In 2018 vierde CAD Limburg niet alleen zijn 60ste verjaardag, het was ook het jaar waarin de samenwerking met de VGGZ een nieuwe impuls kreeg. Er werd gebouwd aan een integratieproces waardoor de jarenlange verwevenheid zal uitmonden in een nieuwe organisatie met als doel nabije, toegankelijke en innovatieve zorg aan te bieden.

Het afgelopen jaar werden opnieuw meer dan 3000 cliënten ondersteund in een vraag naar zorg voor een escalerend verslavingsprobleem. Deze zorg wordt zeer gedifferentieerd aangeboden om een optimaal antwoord te bieden op de diverse hulpvragen.

Het jaarverslag 2018 biedt een uitgebreid overzicht van alle netwerken en samenwerkingsverbanden waarbij medewerkers van onze dienst betrokken zijn om deskundigheid inzake verslaving binnen te brengen. Alles over onze bijdrage aan de perinatale netwerken, het Family Justice Center, de Drugvrije Afdeling in de gevangenis van Hasselt of nieuwe samenwerkingen aangegaan door onze preventiewerkers in de setting Vrije Tijd, lees je in ons Jaarverslag van 2018.

Meer: Jaarverslag 2018