Nieuws

02 FEB 2018

Kickwise.be een online tool voor vroeginterventiewerkers en begeleiders in de jeugdzorg

Vanuit het werkveld ( bijzondere jeugdzorg –samenwerkingsverband Drugslink, netwerk kinderen en jongeren LIGANT, de KPC’s) kwam de vraag naar methodieken om met jongeren te werken rond probleembesef in verband met alcohol- en druggebruik. Daarnaast concludeerden we uit het best practices onderzoek van het project Click for Support dat bestaande online programma’s niet altijd geschikt zijn voor jongeren. Er was een duidelijke nood aan meer aanbod op maat van jongeren.

Via de projectoproep (2016) van Flanders’ Care voor incentives onlinehulp realiseerden de CAD Limburg in samenwerking met CGG Kempen Kickwise.be voor vroeginterventie en jeugdhulp.

Het projectverloop

Binnen het bestaande CGG- hulpverleningsaanbod vroeginterventie (VI) wordt met jongeren gewerkt rond probleembesef als het gaat om alcohol en druggebruik. Binnen dit VI-traject wordt daarom gebruikt gemaakt van een aantal methodieken om jongeren rond gebruik te informeren en te doen reflecteren. Het uitgangspunt van de projectaanvraag was om een aantal van deze methodieken online te vertalen en bruikbaar aan te bieden aan vroeginterventiewerkers en begeleiders binnen de jeugdzorg. Het project werd goedgekeurd en liep van 1 januari tot 31 december 2017.

Als eerste stap van het project maakten vroeginterventiewerkers en preventiewerkers een voorselectie van een aantal methodieken die we online wilden vertalen. Aan de hand van een aantal focusgroepen bestaande uit de doelgroep werd de selectie verfijnd en verzamelden we feedback naar content, vormgeving, taal, enz.

In een tweede fase van het project werden de online methodieken ontwikkeld en vervolgens opnieuw getest in focusgroepen; groepen vroeginterventie, groepen jongeren binnen voorzieningen bijzondere jeugdzorg. Dit bleken zeer waardevolle oefeningen te zijn die heel wat bruikbare feedback opleverde naar bruikbaarheid en mogelijke bijsturing. Op die manier werden de laatste aanpassingen doorgevoerd en kreeg het aanbod ook een naam: www.kickwise.be

De website en de methodieken

Uiteindelijk bevat de responsive website die ook makkelijk hanteerbaar is op smartphones en tablets vier methodieken: drugpiramide, drugbalans, drugkwis en verhalen van jongeren.

De drugpiramide verklaart aan de hand van een aantal filmpjes het verloop van gebruik in de verschillende fases. Onder begeleiding kunnen jongeren de filmpjes bekijken, hun indrukken reflecteren en nadien enkele bijkomende vragen beantwoorden. De filmpjes werden samen met jongeren die school lopen op de Kunsthumaniora van Hasselt uitgewerkt.

De methodiek drugbalans gaat dieper in op de voor- en nadelen die jongeren ervaren bij gebruik. Uit een lijst van voor- en nadelen kunnen jongeren een selectie maken waarna een virtuele balans zich in beweging zet. Nadien wordt aan de jongere gevraagd om de vier voornaamste voor- en nadelen te selecteren en er ook een persoonlijk gewicht aan te geven. Nadien zet de balans zich opnieuw in beweging en kan er dieper ingegaan worden op het resultaat. Een aantal bijkomende vragen zetten de jongere vervolgens verder aan om stil te staan bij zijn voor- en nadelen en mogelijk alternatief gedrag.

De methodiek drugquiz bevat een gemiddelde kennistest van 12 vragen die preventiewerkers en vroeginterventiewerkers regelmatig gebruiken om aan psycho-educatie te doen. Per vraag kan er door de begeleider dieper ingegaan worden op het product of thema. Op het einde van de quiz wordt een score weergegeven.

De laatste methodiek verhalen is een methodiek waarin jongeren zich vaak herkennen en de website toegankelijk maakt voor de doelgroep.

Voor begeleiders binnen de jeugdzorg en voor vroeginterventiewerkers is er ook een korte handleiding te vinden op de website die het gesprek met de jongere nog wat meer kan voeden.

Toepasbaarheid en bekendmaking

De website werd op 15 december 2017 voor een eerste keer ruimer bekendgemaakt aan de partners van CGG Kempen en CAD Limburg binnen de jeugdzorgsector. De aanwezige veldwerkers en begeleiders vonden de website “instant” bruikbaar.

De volgende maanden zal breed gecommuniceerd worden rond het bestaan van de website en zal ze op verschillende overlegtafels binnen de sector en onze netwerken voorgesteld worden.

Met de website kickwise.be hopen we een bruikbare tool te bieden aan iedereen die vanuit zijn professionele opdracht wil werken rond het probleembesef bij jongeren rond alcohol- of druggebruik.

Meer info:

www.kickwise.be
David Fraters
Preventiewerker CAD Limburg
d1897396061a1738238029v177560114i424814944d1914732387.198920887f993778527r1747617151a1070419528t190946184e1187631885r169355121s2008519881@970994633c1862479786a722359325d1602372793l1147627835i211428230m1650743352b371839611u867880172r1485611942g1083725781.1021627052b734369623e1133143080

Bianca Vrolix
Vroeginterventie CAD Limburg
b970494308i389040485a919730018n1546433657c138952898a510484399.1723993771v563767843r277733138o1922914658l1557546370i2025350289x845850539@1748492554c1065498526a1015205660d1609528787l2036493159i730201798m184404465b1491382304u1877829634r395832695g994642009.102185597b1263712867e332770303

04 JAN 2018

Ook Rebootkampen in 2018!

Vanuit het departement Cultuur, Jeugd en Media vernamen we afgelopen maand het positieve nieuws dat we in 2018 opnieuw kunnen rekenen op subsidies voor het organiseren van Rebootkampen voor gamers. Samen met het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD) zullen we de coördinatie opnemen van Reboot voor het werkjaar 2018.

Na de twee succesvolle edities die we in 2017 organiseerden voor jongeren uit heel Vlaanderen, voeren we enkele aanpassingen door voor de Rebootkampen in 2018. Zo zullen we samen met andere organisaties uit andere provincies verschillende kampen organiseren. Zo zijn we in de mogelijkheid om meer jongeren te bereiken en kunnen we een uitrol van het concept over heel Vlaanderen organiseren.
Deelnemers van de kampen zullen steeds uit dezelfde provincie komen waardoor de afstand letterlijk kleiner wordt om nadien contact te houden en samen activiteiten te ondernemen.

Concreet organiseren we een eerste kamp in de tweede week van de paasvakantie (9 april – 13 april) met als verblijfplaats Hoeve Genemeer in Beringen. Ook tijdens dit kamp ligt de focus op het anders invullen van vrije tijd en offline contact met leeftijdsgenoten. Onze doelgroep bestaat uit jongeren tussen 15 en 18 jaar die risicovol of problematisch gamen.

Er zullen telkens slechts 10 beschikbare plaatsen voor het kamp.

Meer info over de andere betrokken organisaties, de bijhorende kampdata  en een nieuwe website volgt later.

Voor meer informatie over het aanbod kan je contact opnemen met Dimitri Das op 011 27 42 98 of d1185911379i137856271m1067139926i171570811t1108350579r1456180411i1091300830.507300588d1595133309a1601785229s83810711@11417504c1879518368a2006725370d1568963874l1757385009i705092261m1169972781b675399888u1720297921r632017920g564409399.303016072b816422385e2055791704

DDA

12 DEC 2017

Nieuwe aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad voor een gokbeleid

De Hoge Gezondheidsraad komt met een een nieuw advies voor een integraal gokbeleid. Ze houdt daarin onder andere een pleidooi voor een betere bescherming van spelers. 

In de DSM-5 wordt een gokstoornis gedefinieerd als een (niet-middel gebonden) verslaving, terwijl ze vroeger werd beschouwd als een impulscontrolestoornis. De cijfers waarover de Hoge Gezondheidsraad beschikt, wijzen op een prevalentie van 0,4 à 4,2% doorheen het leven. De prevalentie valt moeilijk te ramen omdat er te weinig onderzoek naar is verricht, gokkers weinig gebruikmaken van de zorg en ze niet correct worden geïdentificeerd.

Gokken kan grote gevolgen hebben (financieel, relationeel, sociaal en psychisch. Er zijn bij deze groep ook hoge cijfers wat suïcidegedachten en suïcidepogingen betreft) en daarom is een behandeling essentieel. Op dit ogenblik is er een grote behandelkloof. Het is nodig om de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van gokstoornissen tegelijk aan te pakken.

Structurele maatregelen

Gokkers zijn bijzonder gevoelig voor omgevingsvariabelen en daarom is het belangrijk om de beschikbaarheid van gok gelegenheden te verminderen alsook de aantrekkingskracht ervan te verlagen, door onder andere reclame te verbieden.

Het soort spel heeft ook invloed op het ontstaan van een gokverslaving, en dus moeten er maatregelen worden genomen worden bij de structurele kenmerken van het spel om het beschikbare aanbod te reguleren naar minder verslavende spelen.

Behandeling

Op individueel vlak treden er enerzijds neurobiologische veranderingen op die vergelijkbaar zijn met die welke worden vastgesteld bij verslaafden aan alcohol of andere drugs, en anderzijds gelijkaardige cognitieve processen. Om het gedrag te veranderen moet de behandeling bijgevolg o.m. gericht zijn op de cognities. De behandeling moet daarnaast worden afgestemd op de conditionering, de kwetsbaarheid en/of de impulsiviteit, afhankelijk van het gokkersprofiel.

Voorts moet er ook rekening worden gehouden met comorbiditeit, die vaak voorkomt bij personen met een gokstoornis, en met financiële problemen.

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek kon worden aangetoond dat cognitieve gedragstherapie doeltreffend is om gokstoornissen te behandelen, maar die studies vertonen vaak tal van beperkingen en er is dus meer onderzoek nodig, ook om andere soorten behandelingen te beoordelen.
Daarom is het belangrijk een multidimensionale aanpak toe te passen en de behoeften van elke speler als uitgangspunt te nemen. Om de kans te vergroten dat gokkers de behandeling blijven volgen, is ook een benadering nodig die gericht is op motivatie en psycho-educatie en moeten er strategieën worden uitgewerkt om terugval te voorkomen (controlemaatregelen, zelfuitsluiting).
Een geneesmiddelenbehandeling (opioïdreceptorantagonisten) kan eveneens nuttig zijn.

Bekendmaking hulpaanbod en sensibilisering

Momenteel is het aantal diensten in België dat gespecialiseerd is in gokverslaving beperkt en is het aanbod slecht bekend. Om de toegang tot de zorg te vergemakkelijken, moet het bestaande zorgaanbod worden uitgebreid en beter bekend raken.

Vooral het online aanbod waarmee, in combinatie met professionele hulp de drempel tot hulpzoeken verlaagd wordt, kan hierbij een belangrijke rol spelen. De identificatie en vroege interventie zou ook moeten worden versterkt door een betere kennis van de problematiek bij de zorgverleners in de eerste lijn en de algemene diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

Tot slot moeten gokkers beter op de hoogte zijn van de gokproblematiek, het hulpaanbod en kunnen zelfcontrolemechanismen en boodschappen die verschijnen tijdens het gokken helpen de controle niet te verliezen.. Ook komen er voor het grote publiek best sensibiliserings- en destigmatiserings-campagnes.

Het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad

Meer info en hulp: gokhulp.be

Intervieuw met Prof. Dr. Frieda Mattys over het advies:

 

DFR

05 DEC 2017

Deelnemers Tournée Minérale drinken achteraf minder alcohol

Tournée Minérale was begin dit jaar een succes: meer dan 120.000 Belgen dronken een maand lang geen alcohol. Uit een onderzoek van de UGent blijkt nu dat de deelnemers een half jaar na datum hun alcoholgewoontes nog steeds aangepast hebben. VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker, de organisatoren van de campagne, kijken dan ook enthousiast uit naar de tweede editie. De aanloop naar februari 2018 is alvast ingezet met de lancering van de vernieuwde website met enkele nieuwigheden, zoals de Challenge a Friend-module.

Van 10 naar 8 glazen per week

De Universiteit Gent heeft de deelnemers van Tournée Minérale drie keer bevraagd: bij de start, aan het einde van de alcoholvrije maand en een half jaar nadien. 15.257 mensen beantwoordden zowel de eerste als de laatste enquête. Het resultaat is opmerkelijk: vóór de actie dronk deze groep gemiddeld 10 glazen alcohol per week. Een half jaar nadien zijn dat er nog 8. Uit de eerdere bevraging bleek al dat de meeste deelnemers zich tijdens de alcoholvrije maand beter in hun vel gevoeld hadden. Die positieve effecten willen ze duidelijk niet zomaar opgeven: ze vinden het de moeite waard om zes maanden later nog steeds anders met alcohol om te gaan.

“Bij de controlegroep, die niet meegedaan heeft aan de alcoholvrije maand, zien we die daling niet." Vertelt Marijs Geirnaert, directeur van VAD. “De deelnemers zijn door hun positieve ervaringen met Tournée Minérale minder gaan drinken. Daardoor zitten ze nu vaker onder onze richtlijn voor alcoholgebruik. Die raadt onder andere aan om niet meer dan 10 standaardglazen per week te drinken. Wie deelnam aan Tournée Minérale, heeft daar blijkbaar minder moeite mee dan voordien.”

Minder uit gewoonte drinken

De deelnemers kregen, zowel in de eerste als in de laatste enquête, ook een aantal stellingen voorgelegd. Uit hun antwoorden blijkt dat hun houding ten opzichte van alcohol gewijzigd is . De deelnemers grijpen minder uit gewoonte naar alcohol, bijvoorbeeld tijdens het koken of voor de tv. Veel deelnemers verklaren ook dat ze door hun deelname bewuster met alcohol zijn beginnen omgaan, en dat ze gemakkelijker alcohol kunnen weigeren als het hen aangeboden wordt.

Ook tweede keer deelnemen heeft zin

De resultaten van UGent tonen aan dat de campagne werkt. Ze levert gezondheidswinst op (want de deelnemers drinken op zijn minst een lange tijd minder), en ze sensibiliseert. Wie meedoet, denkt na over zijn alcoholgebruik en gaat ermee aan de s lag. Maar oude gewoonten zijn taai en kunnen na verloop van tijd terug de bovenhand krijgen. Door (opnieuw) mee te doen met Tournée Minérale geef je je lichaam een alcoholpauze, werk je aan je gezondheid en (voor wie een tweede keer meedoet) versterk je de gezonde gewoontes die je na de vorige editie geïnstalleerd hebt.

Overmatig alcohol gebruiken is en blijft ongezond, het heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam. Alcoholgebruik hangt dan ook samen met ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen, waaronder acht verschillende types kanker. Weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Ook dat is iets waar met deze campagne op wordt ingezet.

Daag vrienden uit en organiseer zelf een Tournée Minérale-event

De tweede editie gaat gepaard met een aantal nieuwigheden, die allemaal terug te vinden zijn op de opgefriste Tournée Minérale-website.
Net als vorige keer kan iedereen die meedoet zich registreren, als individu of als lid van een team. Nieuw is dat je nu ook een vriend, familielid of collega kan uitdagen om mee te doen. Om hem of haar extra te motiveren, kan je beloven een som te storten als je vriend de hele maand volhoudt. Het ingezamelde geld wordt door Stichting tegen Kanker ingezet voor kankeronderzoek.


Een andere nieuwigheid is gericht op iedereen die iets organiseert in het kader van Tournée Minérale. Een horeca-zaak die nieuwe mocktails op zijn drankkaart zet, een gemeente die een alcoholvrije receptie organiseert of een vereniging die een mocktailworkshop aanbiedt: bij de vorige editie gebeurde het ook allemaal, maar Stichting tegen Kanker en VAD/De DrugLijn willen deze initiatieven nu extra ondersteunen.


Op de website vind je heel wat inspiratie, en alle nodige afbeeldingen en logo’s om je initiatief een Tournée Minérale-look te geven. Er werd ook een kalender op de website geplaatst, waar iedereen dergelijke initiatieven in kan melden. Deelnemers die op zoek zijn naar alcoholvrije activiteiten, vinden zo alle mogelijkheden in één overzicht. Want het motto van Tournée Minérale luidt nog steeds: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.

Lokale ondersteuning

Wil je lokaal aan de slag rond Tournée Minérale en wens je hierbij ondersteuning, dan kan je trecht bij de preventiewerkers van de CAD Limburg. Als toemaatje vind je hier alvast onze nieuwe suikerarme mocktailrecepten

CAD preventie

Salvatorstraat 25
3500 Hasselt
011/ 71 60 01

p33362058r1212255080e902950065v135547655e328484299n1235720368t1321459034i466340570e155376646t1493029846a1574691150d1611557057@436847028c2081991738a1059206718d2038632257l18318802i1070624223m1770666977b2025044172u492104449r1380568339g582652785.1662077230b2055968227e155467058

Bron: VAD

21 NOV 2017

Tien dagen feest voor tiende verjaardag Quality Nights

Quality Nights, het kwaliteitslabel voor veilig uitgaan voor clubs en dance-events, bestaat 10 jaar. Het initiatief wordt in de kijker gezet op het Quality Nights Birthday Event. In totaal zijn er ondertussen 34 Quality Nights-uitgaanslocaties in 15 Vlaamse steden en gemeenten. Wie op deze plekken uitgaat, kan rekenen op verschillende Quality Nights Services, zoals gratis drinkwater, gratis oordopjes, initiatieven voor veilig vervoer, enzovoort. Er gaan jaarlijks meer dan 2.000.000 feestvierders uit in Quality Nights-locaties in België.

Van 24 november tot en met 3 december vieren de Quality Nights uitgaanslocatie het Quality Nights-label tijdens een evenement: Quality Nigths 10 Years Birthday Event. De ideale gelegenheid om gedurende deze tien dagen kennis te maken met de meest veilige clubs en uitgaanslocaties in België.

Extra diensten voor bezoekers

Quality Nights is een charter waarmee clubs en (dance-)events zich engageren om in te zetten op een veiliger en gezonder uitgaansleven. In Vlaanderen wordt het initiatief gecoördineerd door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Een club of event ondertekent het charter steeds samen met de lokale preventiepartner, de lokale overheid en VAD. Maar Quality Nights is meer dan een belofte op papier. VAD identificeerde veertien Quality Nights-services die clubs en dance-events kunnen aanbieden, waarmee ze het uitgaansklimaat in hun locatie aanzienlijk verbeteren. Wanneer clubs en events het charter ondertekenen, beloven ze daarmee om minstens de zes voornaamste Quality Nights-services aan te bieden. Van de andere acht wordt bekeken wat op die locatie mogelijk en wenselijk is. In ruil daarvoor krijgt de club of het event het Quality Nights-label. De zes basisdiensten die aangeboden moeten worden, zijn:

  • Gratis drinkwater
  • Gratis oordopjes
  • Het (al dan niet gratis) beschikbaar stellen van condooms
  • Het ter beschikking stellen van alcoholtesters en informatie over openbaar vervoer
  • Het opleiden van personeel op het vlak van veiligheid en gezondheid
  • Het aanbieden van gezondheidsinformatie (preventieboodschappen over alcohol en andere drugs, gehoorschade, veilige seks, enzovoort)

Met die inspanningen tonen clubuitbaters en festivalorganisatoren dat ze begaan zijn met het welzijn en de veiligheid van hun klanten.

Ontstaansgeschiedenis over de gewestgrenzen heen

Quality Nights werd in 2007 in Brussel ontwikkeld door Modus Vivendi. Sinds 2009 ondertekenden ook steeds meer Waalse clubs het charter. Vanaf 2012 ging VAD in Vlaanderen met het concept aan de slag, waardoor ook daar een dertigtal uitgaanslocaties toegevoegd werden aan het label. Vandaag verenigt Quality Nights een 70-tal uitgaanslocaties over heel België en in het noorden van Frankrijk.

Quality Nights werkt voor diverse thema’s samen met verschillende partners, zoals Sensoa - Alles over seks, CM - Oorgasme, Socialistische Mutualiteit Brabant (FSMB), Horeca Vlaanderen en Responsible Young Drivers.

Bekende clubs en dancefestivals

In Vlaanderen spreekt het preventiewerk van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg elk jaar clubuitbaters of eventpromotoren aan over het Quality Nights-initiatief. Het is dankzij hun enthousiasme dat regelmatig nieuwe locaties het charter ondertekenen. Inmiddels hebben heel wat bekende clubs en festivals het Quality Nights charter ondertekend zoals La Rocca, Carré, Ampère, Versuz, Lokerse Feesten en Reggae Geel.

In Limburg behoren Versuz, Labyrinth Club, Forty Five, Extrema Outdoor en Extrema Noir tot de Quality Nights clubs en events. 

De lijst met alle Quality Nights-locaties is te vinden op qualitynights.be

Uit een online enquête bij 216 uitgaanders blijkt dat ook het publiek het initiatief leert kennen en apprecieert. Eén op drie kent het Quality Nights-label, 94% is tevreden of zeer tevreden over de aangeboden diensten. Vooral de diensten gratis water, gratis oordopjes, veilig vervoer, vestiaire, chill out (een ruimte waarin de clubbers of festivalgangers tot rust kunnen komen) en getraind personeel worden geapprecieerd.

In de watten

“Het Quality Nights-label is de Michelinster van het veilig uitgaan,” zegt Jochen Schrooten, coördinator Quality Nights Vlaanderen. “Bij het uitbaten van een club of het organiseren van een evenement komt erg veel kijken. Daarbovenop extra moeite doen om een veiligere, gezondere en dus aangenamere uitgaanslocatie te creëren is niet vanzelfsprekend. Quality Nights Clubs en Events willen voor hun gasten zorgen. Ze hebben personeel dat bezoekers die onwel worden kan opvangen, ze doen al het mogelijke om mensen die te veel gedronken hebben veilig thuis te krijgen en ga zo maar door. Als je uitgaat, zal je nergens zo in de watten gelegd worden als in een Quality Nights Club of op een Quality Nights Event.” Op qualitynights.be staat de volledige lijst participerende clubs en events. Van elke club of van elk event wordt er ook een overzicht gegeven van welke Quality Nights Services ze aanbieden.

bron: VAD

05 OKT 2017

STUFV – De mobiele website die studenten aanzet tot veiliger feesten.

Verder studeren is voor velen een periode waar met plezier op wordt teruggekeken, Voor het eerst staan jongeren op hun eigen benen en moeten ze leren omgaan met zulke vrijheid. Ze moeten hun studies leren combineren met het studentenleven en dat is niet altijd eenvoudig. Die druk er voor zorgen dat studenten risico’s nemen. Uit cijfers van het Vlaams studentenonderzoek “In hogere sferen” (VAD, 2013) blijkt dat het gebruik van alcohol, stimulerende medicatie en cannabis bij een groot deel van de studenten is ingeburgerd.

Om de Limburgse studenten te sensibiliseren rond het gebruik van die middelen en uitgaansrisico’s hebben de CAD Limburg, Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg , Universiteit Hasselt, gemeente Diepenbeek, stad Genk en stad Hasselt de krachten gebundeld. Zo werd STUFV geboren. Een mobiele website waar studenten een overzicht vinden van activiteiten en evenementen die voor hen georganiseerd worden, maar waar zij ook terecht kunnen voor EHBO-tips en informatie over uitgaansrisico’s op maat.

STUFV (Studenten Feesten Veilig)

De mobiele website STUFV wil studenten niet met het vingertje wijzen, maar wil op een luchtige en laagdrempelige manier de juiste informatie en tips over omgaan met uitgaansrisico’s dichter bij studenten brengen. De thema’s die aan bod komen zijn: EHBO, verkeersveiligheid, alcohol, cannabis, medicatie, seksualiteit en gehoorschade.

Wat moet je doen als je vriend plots knock-out gaat op een fuif? Moet je je zorgen maken wanneer je oren fluiten na een fuif? Aan de hand van EHBO tips, Q&A en weetjes tracht STUFV studenten een antwoord te geven op dit soort vragen en hen te verwijzen naar andere organisaties en websites voor uitgebreide info.

Daarnaast is STUFV een tool voor studenten die graag uitgaan. Ze vinden er een overzicht van upcomming studentenevenementen (groot en klein). Indien er zich een crisissituatie voordoet vinden ze er duidelijke EHBO-richtlijnen. Organisatoren kunnen zich bovendien aanmelden om hun evenementen toe te voegen aan de kalender. Ze worden hierbij gestimuleerd a.d.h.v. prangende vragen en uitdagende stellingen om de uitgaansrisico’s op hun evenement zo veel mogelijk te beperken.

Zo kwam STUFV tot stand

Om studenten bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol, medicatie, cannabis en andere middelen, bundelen de Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt, en UC Leuven-Limburg al meer dan drie jaar de krachten. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de CAD Limburg. In een stuurgroep worden sensibiliseringsacties naar studenten uitgewerkt en gecoördineerd.

Twee jaar geleden ontstond in diezelfde stuurgroep het idee om een mobiele website te ontwikkelen om zo meer in te kunnen spelen op de leefwereld en communicatiestijl van de studenten zelf. Al snel stapten de drie “studentengemeenten” in Limburg (Diepenbeek, Genk en Hasselt) mee in het project. Omdat de website bedoeld is voor studenten, werd er een proces aangegaan waarin studenten actief betrokken werden bij het bepalen van de inhoud en vormgeving van de website. Het uiteindelijke concept werd gerealiseerd door PXL Research Smart ICT.

WBR