Nieuws

13 JUN 2016

Lokaal alcohol- en drugbeleid Hasselt en Diepenbeek

Eind 2014 werd door de burgemeesters Hilde Claes en Patrick Hermans het initiatief genomen om een regionale multidisciplinaire stuurgroep verslavingsproblematiek op te richten. Dit gebeurde toen er onder studenten een toename werd vastgesteld in het gebruik van lachgas als roesmiddel. De positieve ‘drive’ die binnen de stuurgroep aanwezig was, werd vervolgens aangewend om ook een reeks andere initiatieven op te starten. De elf partners uit de stuurgroep ondertekenen hiertoe vandaag een charter.

Stuurgroep Verslavingsproblematiek

De regionale multidisciplinaire stuurgroep verslavingsproblematiek richt zich in de eerste plaats op preventieve maatregelen op vlak van alcoholgebruik en middelengebruik bij jongeren en op hun omgeving. Zij biedt een kader voor overleg en samenwerking tussen de lokale overheden, publieke en privépartners, elk vanuit hun specifieke functie betrokken in dit domein. Naast aandacht voor problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en –afhankelijkheid, richt de stuurgroep zich ook op misbruik van geneesmiddelen op voorschrift, op gebruik van illegale drugs en andere gedragsverslavingen zoals bijvoorbeeld gokken en gamen. De stuurgroep verleent dus advies en begeleiding bij het uitwerken van een preventiebeleid op vlak van verslavingsproblematiek, op maat van de lokale overheid. De voorkeur gaat dus steeds uit naar preventie en vroeghulp, maar indien nodig zullen we ook repressief optreden.

Vier pijlers Wetenschap en praktijk tonen aan dat een effectieve aanpak van alcohol en drugproblemen dient te bestaan uit een combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ maatregelen op vier terreinen:

 • Informeren & sensibiliseren
 • Vroeginterventie & eerstelijnszorg
 • Structurele maatregelen die de omgeving verbeteren
 • Regelgeving & handhaving

Het succes van dergelijk beleid neemt toe naarmate de verschillende pijlers evenwichtig worden uitgewerkt. En dit is net waar de meerwaarde van een stuurgroep ligt.

Partners

De regionale multidisciplinaire stuurgroep verslavingsproblematiek omvat vaste vertegenwoordigers van:

 • Stad Hasselt: preventiedienst, dienst wijkmanagement, jeugddienst.
 • Gemeente Diepenbeek
 • Lokale politie Limburg Regio Hoofdstad
 • Parket Limburg
 • Jessaziekenhuis
 • UHasselt
 • UCLL
 • PXL
 • CAD Limburg
 • CAW Limburg
 • OCMW

Afhankelijk van de thematiek kan deze stuurgroep worden aangevuld met deskundigen van verschillende andere organisaties, zoals de FOD Volksgezondheid, de hulpcentrales 100/112, de federaal gezondheidsinspecteur, enz.

Eerdere initiatieven

Naast de eerste maatregelen rond lachgas, werden er door de stuurgroep aansluitend ook een aantal andere initiatieven opgezet. Met de Forty Fiven Versuz en Area Vwerd er een ‘Quality Nights’-charter opgesteld met daarin een 12-tal afspraken voor de bezoekers. In Diepenbeek werd er een monitor voor de horecasector uitgewerkt, waarbij jongeren onder 16 jaar alcohol probeerden te bestellen in cafés. Ook werd er samen met de hogescholen en unief een Werkgroep Studentenparticipatie opgericht, om de studenten zelf hun inbreng te laten hebben en mee beslissen. Tot slot zijn studenten ook bezig met het uitwerken van een app ‘Veilig uitgaan’, waarin niet alleen een overzicht komt van al de fuiven maar ook tips worden meegegeven.

In de toekomst zullen ook de Hasseltse en Diepenbeekse secundaire scholen, waarvan de grote meerderheid reeds inzet op preventie, uitgenodigd worden om na te denken rond nieuwe initiatieven. Ook de maand zonderalcohol, staat op de agenda voor 2017.

DFR

01 JUN 2016

Go For Zero

De bibliotheek van Beringen organiseert in de maand juni #goforzero. In samenwerking met de preventiedienst van de CAD Limburg stelde de bibliotheek van Beringen een drugsbox samen met actueel preventiemateriaal (boeken, lespakketten, films, infofolders,...) die scholen en verenigingen kunnen ontlenen om te werken rond het thema alcohol en drugs. Daarnaast organiseert de bib van Beringen in samenwerking met de CAD Limburg enkele activiteiten tijdens de maand juni:

Tentoonstelling #GoForZero

Van woensdag 1 juni tot en met donderdag 30 juni, tijdens de openingsuren van de bib. Deze tentoonstelling biedt informatie over alcohol en drugs en heeft als doel de bib-bezoeker preventief info te geven over de verschillende soorten drugs en de effecten van drugs

Lezing Drugs en zijn effecten

donderdag 9 juni om 20 uur. Een gratis lezing voor ouders en leerkrachten waarbij toelichting wordt gegeven over de verschillende soorten drugs en de effecten hiervan. Bovendien geeft een ex-gebruiker een getuigenis en wordt deze lezing afgesloten met uitleg van een CAD-medewerker over drugsmisbruik en verslaving.

Demo alcoholvrije cocktails

zaterdag 25 juni van 10 tot 13 uur.Gratis proeven van alcoholvrije cocktails; Een mooie kick-off van de zomer!

Meer info: bibliotheek@beringen.be, of via 011 45 08 10

25 MEI 2016

Meer mensen zoeken hulp omwille van alcoholproblemen

Het werkjaar 2015 ligt al even achter ons, ondertussen is ook ons jaarverslag van 2015 beschikbaar. We stellen vast dat de hulpvragen omwille van problematisch alcoholgebruik stijgen. Vooral het misbruik van bier en sterke drank stijgt. Ook het indrinken en het bingedrinken vragen specifieke aandacht.

In 2015 werd er hard gewerkt aan de verdere uitbouw van zorgnetwerken met continuïteit van zorg als belangrijk aandachtspunt. Ondanks meerdere uitsluitingsmechanismen binnen de samenleving en een blijvende stigmatisering engageerden wij ons met vele andere zorgpartners in het zoeken naar gepaste zorg voor een kwetsbare doelgroep. 2015 werd een belangrijk schakeljaar waarin o.a. twee belangrijke beleidslijnen werden uitgetekend: de GIDS naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren en een visietekst, ontwikkeld door de Vlaamse gemeenschap in samenwerking met meerdere stakeholders, waarin een geïntegreerde en herstelgerichte zorg voor mensen met een verslavingsprobleem centraal wordt gesteld.

Hulpverlening

In 2015 werden er door de hulpverlening 3276 cliënten ambulant ondersteund in hun vraag naar zorg voor verslavingsgerelateerde problemen . Met het straathoekwerk werden bijkomend 424 gasten begeleid vanuit een vertrouwensrelatie opgebouwd op de straat en op café.

Enkele tendenzen en reflecties:

 • De CAD bereiken de laatste jaren  meer vrouwen dan vroeger. Anno 2015 ligt deze verhouding op 69,3 % mannen versus 30,7 % vrouwen ( ambulante zorg ). Binnen de onlinehulpverlening www.alcoholhulp.be ligt deze verhouding zelfs op 50-50%. Ook met het straathoekwerk worden vrouwen makkelijker bereikt.
 • De groep van minderjarigen die beroep doet op gespecialiseerde zorg stijgt. Wij hopen dat  het categoriaal vroeg-interventie project naar de toekomst bestendigd kan worden en  wij met een specifiek zorgtraject naar jongeren een brug kunnen maken  met  het netwerk kinderen en jongeren en de integrale jeugdzorg.
 • Het aantal alleenwonende cliënten stijgt en meer cliënten hebben geen eigen inkomen. De daklozenproblematiek vraagt de nodige aandacht en duikt ook op in meer landelijke regio's.
 • De noodzaak om samen met andere welzijnspartners aan de slag te gaan is groot. In 2015 begeleidde de CAD  908 cliënten die tevens beroep doen op de zorg vanuit het OCMW. De solidaire bijdrage van lokale besturen maakt een regionale inbedding mogelijk! 
 • In 2015 werden er 285 relevante derden begeleid ( ouders, partners, kinderen) die vaak als belangrijke mantelfiguren recht hebben op ondersteuning.
 • De hulpvragen omwille van problematisch alcoholgebruik stijgen. Vooral het misbruik van bier en sterke drank stijgt. Het indrinken en bingedrinken vragen specifieke aandacht.
 • Ondanks een beperkte daling van de aanmeldingen owv cannabisproblemen is de ernst en intensiteit van het gebruik hoger .
 • Het problematisch gebruik van cocaïne bij nieuwe cliënten is op twee jaar verdubbeld. Bovendien blijkt dit gebruik zelden occasioneel te zijn. Meer dan een kwart gebruikt dagelijks .
 • De CAD begeleiden een grote groep van chronische heroïnegebruikers en zetten in op substitutiebehandeling die velen de nodige rust geeft om te werken aan problemen op meerdere levensdomeinen. Het aantal nieuwe aanmeldingen omwille van een heroïneproblematiek blijft beperkt. ( 2,6 %)
 • De CAD profileren zich met een specifiek aanbod naar de gedragsverslavingen gamen en gokken. Voor gokken willen wij tevens beleids-beïnvloedend zijn en belangrijke signalen geven inzake de vaak agressieve reclame binnen o.a. de sportwereld. De bescherming van de speler staat hierbij centraal.

 • De CAD zijn goed toegankelijk. 38,2 % zijn rechtstreekse hulpvragen van cliënten en/of hun omgeving.
 • 1/5 van de cliënten wordt verwezen vanuit een justitiële maatregel en maakt binnen een gedwongen statuut kennis met de hulpverlening.

Preventie

In 2015 realiseerde de preventiemedewerkers 1226 activiteiten in 44 Limburgse steden en gemeentes. We hopen in de toekomst beroep te kunnen doen op de samenwerking van alle lokale besturen in een solidaire ondersteuning van een lokaal alcohol- en drugbeleid. 2 op 3 activiteiten zijn gericht op intermediaire doelgroepen en dit in diverse maatschappelijke sectoren.•


Onderwijs, welzijn , gezondheid en projecten ten behoeve van lokale overheden krijgen veel aandacht . De intersectorale werking neemt toe van jaar tot jaar. Bijzondere aandacht ging naar communicatie via sociale media . Met onze sensibiliseringsacties ter preventie van cocaïnegebruik via facebook bereikten wij telkens meer dan 20.000 Limburgers die beantwoorden aan een door ons geselecteerd profiel.

Je kan de onze dienst vinden op facebook, twitter en LinkedIn.

Meer informatie vindt u in ons jaarverslag 2015

GVH

03 MEI 2016

Project Safe 'n Sound verlengd

De CAD Limburg is de Limburgse partner van het Vlaams project Safe ’n Sound. Safe ’n Sound is er voor bezoekers van evenementen, festivals en clubs in de elektronische dancescene. Op deze locaties voorziet Safe ’n Sound een infostand die bemand wordt door peers (vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere feestvierders). Bezoekers kunnen aan de stand terecht voor info over alcohol en andere partydrugs, veilig vrijen en gehoorbescherming. Door het geven van correcte en objectieve informatie en tips aan feestvierders wil Safe ’n Sound de risico’s, voor zij die partydrugs gebruiken of eraan denken deze te gebruiken, zo klein mogelijk houden. Safe ’n Sound werkt immers volgens het principe van ‘harm reduction’ of ‘schadebeperking’. Dit wil zeggen dat we gezondheidsproblemen proberen voorkomen zonder middelengebruik per se te willen vermijden.

Na lang afwachten kunnen we aankondigen dat het project goedgekeurd is door de Vlaamse overheid en kan rekenen op een financiering tot en met eind 2017. Die middelen bieden de mogelijkheid om iemand in dienst te nemen die zich gedurende die periode kan storten op het project. In 2016 zal Safe ’n Sound acht eventdagen aanwezig zijn in Limburg en in 2017 zal dat opgedreven worden naar tien eventdagen. Daarnaast zullen er peers gerekruteerd worden en zal er op zoek gegaan worden naar belangrijke partners in het werkveld die willen meedenken over het project binnen de Limburgse stuurgroep. Indien u vragen heeft over het project of interesse heeft in een eventuele samenwerking, kan u terecht op de preventiedienst   van de CAD Limburg. 

26 APR 2016

Resultaten van het VAD uitgaansonderzoek 2015

Het gebruik van drank en drugs bij het uitgaan is sinds 2003 duidelijk geëvolueerd. Het illegale druggebruik is gedaald: in 2003 had de helft van de uitgaanders het afgelopen jaar illegale drugs gebruikt, in 2015 daalde dit tot 4 op de 10. Maar dat geldt niet voor elke drug. Zo evolueerde het gebruik van xtc van 19% in 2003 en een daling tot 10% in 2009, naar een piek van 22% in 2015. Tegelijkertijd blijkt uit het uitgaansonderzoek dat de uitgaanders zich beter bewust zijn van de risico’s en steeds vaker maatregelen nemen om problemen te vermijden: niet met de auto rijden, voldoende water drinken, uitgeslapen zijn, … Het cliché van de achteloos pillenslikkende, blowende en drinkende uitgaander lijkt daarmee achterhaald. 

VAD voert om de drie jaar een uitgaansonderzoek uit, om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft inzake alcohol- en druggebruik in het uitgaansleven. In 2015 werden 770 Vlaamse uitgaanders bevraagd. De enquêtes werden afgenomen in zowel clubs als op dance-events en op muziekfestivals. Doordat dit onderzoek al meer dan tien jaar loopt, laat het toe om een aantal evoluties in het uitgaansleven in kaart te brengen.  

Uitgaansprofiel

De gemiddelde leeftijd van de bevraagde uitgaanders was 25 jaar en 6 maanden. Het ging om 56% mannen en 44% vrouwen. Regelmatig op stap gaan blijkt voor feestvierders vandaag de dag in de eerste plaats op café te gebeuren: de helft van de bevraagde uitgaanders gaat minstens één keer per week op café. Fuiven en clubs worden door één op de zes minstens één keer per week bezocht. Het stereotype beeld uit de jaren negentig van de feestvierder die met vrienden een weekend lang van club tot club het hele land afrijdt, is dus verleden tijd. 

Alcohol: uitgaansdrug nr. 1

Bijna alle bevraagde uitgaanders drinken alcohol, zeven op de tien drinkt regelmatig. Alcohol drinken gebeurt vaak op de uitgaansavond zelf (82%), waarbij ‘indrinken’ voor velen een vast ritueel lijkt (59% drinkt meestal of altijd in, voor het uitgaan). Een derde van de uitgaanders doet regelmatig aan ‘bingedrinking’, waarbij  in een periode van twee uur 6 of meer (voor mannen) of 4 of meer (voor vrouwen) standaardglazen alcohol gedronken wordt.

Het zogeheten ‘indrinken’ en ‘bingedrinken’ zijn in de eerste plaats een mannenzaak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan 4 op de 10 ondervraagde mannen kenmerken van risicovol alcoholgebruik vertoont, waarbij men gezondheidsrisico’s loopt  (bij de vrouwen is dat 1 op 10). 

Illegale drugs: xtc terug van nooit echt weggeweest

Globaal bekeken, worden er bij het uitgaan minder illegale drugs gebruikt dan in 2003: het laatstejaarsgebruik daalde van 52% naar 43%. Die daling is grotendeels te wijten aan de daling van het cannabisgebruik (nog steeds de meest gebruikte illegale drug). Een derde van de bevraagden rookte het laatste jaar een joint. Dat gebruik is dus nog steeds hoog, maar ligt duidelijk lager dan in 2003 toen nog de helft in het voorbije jaar cannabis had gebruikt. 

Het meest in het oog springende resultaat is de stijging van het xtc-gebruik. In 2009 werd dit middel duidelijk minder gebruikt, vermoedelijk omdat de vele onzuivere tabletten die toen circuleerden voor een kwalijke reputatie onder gebruikers zorgden. Sindsdien is de dosis MDMA (de actieve stof in xtc) fors toegenomen. Tegelijk blijkt het gebruik van xtc aanzienlijk te stijgen. Eén op de vijf bevraagde uitgaanders slikte in het voorgaande jaar xtc. Toch gaat het vooral om occasioneel (minstens eenmaal per jaar tot meerdere keren per maand) gebruik, 3% gebruikt xtc op regelmatige basis (minstens eenmaal per week). 

Een andere evolutie die in het oog gehouden moet worden, is de opkomst van ketamine. Ketamine is een verdovende stof die als drug gebruikt wordt omwille van de dromerige hallucinaties die ze kan opwekken. Hoewel het aantal gebruikers beperkt blijft (5% laatstejaarsgebruik in 2015) is dit een vervijfvoudiging ten opzichte van 2009. Anderzijds kent het gebruik van GHB een forse daling sinds 2007. GHB is eveneens een verdovende stof die in kleine hoeveelheden een ontspannend en stimulerend effect kan hebben maar in combinatie met alcohol snel tot een overdosis kan leiden. 

Een verder op te volgen fenomeen ten slotte zijn de zogeheten Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Dit zijn stoffen die op het randje van de legaliteit balanceren en de effecten van bekende illegale drugs nabootsen. Het aantal gebruikers van NPS is voorlopig beperkt, maar de stoffen zijn aanwezig in de uitgaanscene. VAD wil waar en wanneer dat nodig blijkt met gerichte preventie-activiteiten op dit fenomeen inspelen.

Preventie: de aanhouder wint

Met Quality Nights (en diens voorloper Partywise) investeert de VAD al jaren in gerichte preventie op basis van overleg en afstemming met de uitgaanswereld. De resultaten van het uitgaansonderzoek tonen aan dat dit werk zijn vruchten afwerpt. Organisatoren en uitbaters nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid via structurele maatregelen zoals degelijk opgeleid personeel, beheersen van het klimaat, aanbieden van chill-out zones of aanbieden van gratis water. Uitgaanders zijn op hun beurt beter geïnformeerd, kennen de risico’s van druggebruik en weten veel beter dan vroeger hoe ze problemen kunnen voorkomen. Het aandeel bevraagde feestvierders dat bij het uitgaan geen gezondheidsmaatregelen neemt, is tussen 2003 en 2015 gedaald van 22% naar een luttele 5%. Concrete maatregelen die gepromoot worden, kennen een steeds sterkere toepassing. Zo drinken anno 2015 zes op de tien uitgaanders voldoende water om oververhitting te voorkomen (in 2003 vier op de tien) en rijdt de helft niet met de wagen tijdens de uitgaansnacht (in 2003 een vierde). 

Gesterkt door deze positieve evoluties blijft VAD inzetten op preventie op maat van het uitgaansleven. Het gebruik van partydrugs is nooit zonder gevaar. Naast ontrading van gebruik zijn ook gerichte risicobeperkende boodschappen, liefst in zo persoonlijk mogelijke communicatie, onontbeerlijk voor zij die toch beslissen te gebruiken. Het nieuwe peer-support-project ‘Safe ’n Sound’, sinds 2015 actief in heel Vlaanderen, richt zich daarom specifiek op gebruikende uitgaanders. Safe ‘n Sound bezoekt dance-events en gaat met behulp van vrijwilligers op een laagdrempelige, objectieve manier in gesprek met uitgaanders over het gebruik van alcohol, partydrugs, gehoorbescherming en veilig vrijen. 

Alle resultaten van het uitgaansonderzoek vind je in één oogopslag in deze infographic.

22 APR 2016

Provinciale vormingsdagen

 

In 2016 organiseert de preventiedienst van de CAD Limburg provinciale vormingen voor intermediairs, professionelen die in hun setting rond middelengebruik aan de slag willen gaan. Alle vormingen gaan door op het CAD kantoor in de Salvatorstraat 25 te Hasselt.

 

Gokken en gamen (volzet) 

Tijdens een studiedag willen we u een duidelijk beeld geven van wat deze thema’s juist inhouden. Zo staan we voor gokken stil bij de wetgeving en krijgt u een zicht op de meeste voorkomende kansspelen. Daarnaast stellen we het nieuwe educatieve pakket You Bet! voor. 

Gamen bekijken we vanuit de geest van de spelers zelf. Hoe beleven ze het spel en wat motiveert hen om te blijven spelen? Daarnaast maken we een reflectie over risicovol en/of problematisch gamen. Er zal ook aandacht zijn voor het lespakket “Vlucht naar Avatar” en de wegwijzer “hulpverlening aan problematische gamers”.

Meer informatie over deze vorming die doorgaat op 27 april: d445035286i1056009212m1785212021i1663970963t953243650r1849137590i488961118.1304285654d627415764a416621580s20812291@53863777c2036990534a956960389d1774596333l135080102i558306944m305956854b1693121828u1992435450r1417007268g306919029.583629528b1366064216e1122056631

 

Bijzondere Jeugdzorg 

Tijdens deze vorming   wordt het nieuwe draaiboek “Een drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg 2.0” voorgesteld. Wordt er stilgestaan bij juridische handvatten en wordt de methodiek “iedereen drinkt, iedereen blowt” om met jongeren aan de slag te gaan rond alcohol en cannabis voorgesteld. 

Praktisch

Wanneer: woensdag 11mei van 9u.30 tot 12u.

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: j2035358411e909602540r1204601641o1271986753e1276595117n1646407922.1717022039a185120682e1284136295r1233509354t1138364332s985790237@1722470472c295166338a1613206001d2139092053l315978629i1667069779m2028598939b1272939018u1294182464r16195393g1831245962.1600139318b1709317221e1676197764

 

Als kleine kinderen groot worden, gamen

De methodiek “Als kleine kinderen groot worden (AKKGW)” leent zich er toe om via een opvoedkundige insteek stil te staan met ouders rond thema’s zoals tabak, alcohol en drugs. 

De vorming AKKGW is een eenmalige sessie voor ouders van tieners (10-15 jaar). In groep worden op een interactieve manier opvoedingsvragen besproken aan de hand van filmpjes en oefeningen. De sessie wordt begeleid door een preventiewerker en/of opvoedingsondersteuner. 

De methodiek werd uitgebreid met een luik rond gamen. Tijdens deze impulsdag wordt ingegaan op dit nieuwe luik. Iedereen die met de methodiek aan de slag wil gaan of het aanbod wil plannen of organiseren is welkom.

Praktisch 

Wanneer: dinsdag 7 juni van 9u tot 12u

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i869662938n2016236250g112343644r88243506i990809234d218408.997846046h47927227a1272205161n126957516o1694335149t841743552@312078198c830987796a2075252906d1450442530l1816778033i1650239731m1745608868b1282500387u1641848136r2061587497g802086518.1522963427b1187042867e2096268982

 

Methodieken naar etnisch culturele minderheden 

De VAD en VIGeZ werkten in samenwerking met 6 pilootregio’s waaronder de CAD Limburg aan een preventieproject voor ouders uit etnisch culturele minderheden. De focus van het project is het versterken van de opvoedingsvaardigheden die tabak, alcohol -en druggebruik bij jongeren mee kunnen uitstellen. 

De 6 pilootregio's ontwikkelden methodieken, deels geïnspireerd op bestaande interventies. De uitwerking van de methodieken gebeurde lokaal en in nauwe samenwerking met intermediairs. Dit resulteerde in een divers en waardevol aanbod van methodieken voor verscheidene doelgroepen. 

Tijdens deze vorming wordt het diverse aanbod voorgesteld. Een greep uit het aanbod: een opvoedspel, een vorming voor inburgeraars, een interactieve vormingsavond voor Marokkaanse en Turkse ouders, een film gemaakt door jongeren, een lespakket voor gebruik in OCMW 's, sketches door en voor jongeren… Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.

Daarnaast stellen we ook ons vormingsaanbod voor asielcentra voor.

Praktisch

Wanneer: 20 september  van 12u30 tot 16u30

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven:i1539158821n870805181g1548924653r1100992394i399519298d271103943.969744997h511862942a359347450n1960554231o512081350t1357193496@2008481458c1784286511a1484151012d1555332960l478546415i1796229210m238837108b406315674u1099188092r2055615142g2056555405.697313312b1190631881e1550919893

 

Sporten is gezond 

Elke sportclub wordt wel eens geconfronteerd met problemen die te maken hebben met alcohol en drugs. Denk maar aan dronken supporters, agressie rond en op het speelterrein, dealen in de kleedkamers, ongezellige kantines, carpoolen onder invloed, met een kater op het veld staan, etc. Clubs geven aan preventief rond alcohol en drugs aan de slag te gaan maar het ontbreekt hen aan concrete tools. Daarom werd in 2015 en 2016 werk gemaakt van een nieuw aanbod waar we dieper op ingaan tijdens deze infoavond. 

Sportivos 

Sportivos is een gefaseerd en laagdrempelig concept om efficiënt op Alcohol en Druggerelateerde problemen te reageren én om die in de toekomst te vermijden. Sportclubs die deelnemen aan Sportivos doorlopen met de ondersteuning van de CAD Limburg op hun eigen tempo drie fases, waarna ze een bronzen, zilveren en tot slot gouden label kunnen verdienen. 

web app

De CAD Limburg ontwikkelde met de steun van de Rotary een web applicatie voor de sportsector. Een handige app die sporters en sportclubs informeert en sensibiliseert rond alcohol en drugs.

Praktisch

Wanneer: maandag 10 oktober van 19u30 tot 21u30

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i611417161n1992718399g926399672r1798460028i1941503733d318074845.521781562h1342944738a1419067240n921300860o1614048682t241328589@1433163802c1973396132a54399172d1945245153l1183105980i2062880630m1582048016b519773345u1470729942r2060594432g168518907.1709567051b319426458e1267707000

 

Basisvorming voor OCMW medewerkers 

In een OCMW begeleidt je ook cliënten die een probleem hebben met alcohol, drugs, gokken, medicatie of gamen/internet.

De CAD Limburg biedt een basisvorming aan over dit thema.

Het programma bestaat uit: 

 • Inzicht in middelengebruik: basisinformatie over middelengebruik
 • Een alcohol- en drugbeleid in een OCMW: wat zijn de componenten van een kader dat steun biedt in het omgaan met cliënten die een probleem hebben met middelengebruik
 • Toelichting van me-assist: een screeningstool om aandacht te geven aan middelengebruik en dit op te volgen in de begeleiding van cliënten 

Praktisch

Wanneer: dinsdag 22 november van 9u00 tot 12u

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i1617698545n228498215g1965020312r660846778i1779418108d428953826.506081529h558334132a79930206n300101614o876408978t601711768@1643046353c147992570a1523012628d1109611387l389321159i808692783m935523871b443720331u606454288r2118629851g359117313.41018656b490919548e1829847256 met vermelding van je organisatie en functie

 

Vorming voor coördinatoren Thuiszorg 

Ook de thuiszorg wordt geconfronteerd met problemen rond alcohol, drugs, medicatie, gokken of gamen. Als coördinator heb je een belangrijke rol in de uitwerking van regelgeving, interventies en vorming daarrond.

CAD Limburg biedt een basisvorming aan over dit thema.

Het programma bestaat uit: 

 • Basisinformatie over middelengebruik
 • Een alcohol- en drugbeleid in de thuiszorg
 • Hoe een kader ontwikkelen dat steun biedt in het omgaan met cliënten die een probleem hebben met middelengebruik?
 • Welke afspraken maak je met je personeel over middelengebruik op de werkvloer?

Praktisch

Wanneer: maandag donderdag  24 november van 13u tot 16u

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i2101613088n659438456g1391930659r273555898i1927145456d862145556.502054113h1744682120a1522992334n133988573o26152298t2029073863@692322706c106082505a181691829d1568731684l707794273i1824738182m1716724254b83323254u786865921r2106045413g892016037.1722389792b402282096e1498470325 met vermelding van je organisatie en functie