Nieuws

23 JUN 2014

Als kleine kinderen groot worden in een nieuw jasje

In het kader van de cannabiscampagne werd in Vlaanderen de vorming “Als kleine kinderen groot worden …” gelanceerd. Dit is een interactieve vorming voor ouders met kinderen tussen de tien en vijftien jaar. Aan de hand van filmpjes worden opvoedingsonderwerpen bespreekbaar gemaakt en worden handvatten aangereikt om zelf beter om te kunnen gaan met tabak, alcohol en cannabis in het gezin. In ieder huishouden stellen ouders zich namelijk vragen zoals:

  • Hoe kan ik met mijn kind praten over sigaretten & roken?
  • Welke regels maak ik over alcohol als mijn dochter voor het eerst naar een fuif gaat?
  • Wat kan ik doen als mijn zoon van vijftien dronken thuis komt?
  • Hoe kan ik tabak verbieden als ik zelf rook?

In de praktijk valt op dat de vorming “Als kleine kinderen groot worden…” erg goed aansluit bij de doorsnee Vlaamse ouder, maar dat ouders met een andere etnisch culturele achtergrond minder goed te bereiken zijn via de vorming. Daarom diende de preventiedienst   van de CAD Limburg een projectaanvraag in bij de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen om de bestaande vorming aan te passen voor de Marokkaanse gemeenschap. Ondertussen werd het project  ook toegekend aan de CAD Limburg.

Om dit project te realiseren, werken de CAD Limburg samen met het Veiligheidshuis en de Dienst Diversiteit en Educatie van de Stad Genk.

Momenteel worden zowel ouders als sleutelfiguren om feedback gevraagd over de huidige vorming. Aan de hand van die feedback zullen aanbevelingen geformuleerd worden met de bedoeling om nieuwe filmpjes te ontwikkelen die – in tegenstelling tot de huidige filmpjes – herkenbaar zijn voor ouders met een Marokkaanse afkomst. Uiteindelijk is er dan een laagdrempelige en herkenbare methode beschikbaar voor preventiewerkers om opvoedingsthema’s, tabak, alcohol en cannabis bespreekbaar te maken bij ouders uit de Marokkaanse gemeenschap.

WBR

06 JUN 2014

Extrema Outdoor zet in op preventie

Extrema Outdoor Belgium, ook wel XO Belgium, werkt voor haar vierde editie samen met Quality Nights. Slogan van het festival is ‘the Quality Music Holiday’, maar dit jaar wil de organisatie naast muziek en een gezellige sfeer, zich ook meer toeleggen op de gezondheid en veiligheid van haar bezoekers. 

Afgelopen week ondertekende XO Belgium in samenwerking met de gemeente Houthalen-Helchteren, VAD en CAD Limburg het Quality Nights Charter. Ze zijn het eerste dance-evenement dat alle 13 Quality Night services, waaronder gezond eten en gratis drinkwater, zal aanbieden. De organisatie zet al sinds het eerste Belgische festival in 2011 sterk in om net dat beetje extra te bieden. Dit jaar worden ze officieel beloond met het Quality Nights label, wat aantoont aan dat ze veel inspanningen doen om de gezondheid en veiligheid van de bezoekers te waarborgen. 

Onder de verschillende services vind je onder andere gratis drinkwater, oordopjes, informatie over de gezondheid en gratis condooms. Naast deze basisservices biedt XO de extra’s aan zoals een chill out zone, lockers en aparte toegang en aangepaste toiletten voor mensen met een beperking. 

Quality Nights kent een groot succes op nationaal en internationaal vlak. Ze zijn prominent aanwezig in Brussel en Antwerpen, maar ook in steden zoals Barcelona en Parijs. Ze maken deel uit van het Europese Party+ netwerk. Dit netwerk overkoepelt in totaal meer dan 250 clubs en een twintigtal dance-evenementen.

Festivals of clubs die interesse hebben in het Quality Nights Label kunnen contact opnemen met onze preventiedienst

05 JUN 2014

2013 was een moeilijk jaar, het jaarverslag

cad jaarverslag 2013

In de eerste plaats voor onze cliënten. Meer en meer mensen raken vast in de spiraal van verslaving en doen op een helder moment en na de zoveelste crisis beroep op onze dienst. Veel keuze hebben zij niet. Voor veel diensten/hulpverleners is verslaving een “exclusiecriterium” voor behandeling. Als ze dan aanbellen voor ambulante hulp of voor een online hulpprogramma verwachten ze – en ook hun familie die mee lijdt onder de verslaving – snel een afspraak. Helaas kunnen we hen dat niet altijd meer geven. Voor velen kan dit een reden zijn om verder te drinken/gebruiken of de zoektocht naar hulp op te geven.

Onze straathoekwerkers staan dagelijks in contact met de meest gemarginaliseerde gebruikers, die niet alleen problemen hebben met drugs en/of alcohol maar eveneens met woonst, werk, inkomen, sociale omgeving, … . Na veel contacten lukken de straathoekwerkers er in hun ‘gast’ te overtuigen om zich te laten begeleiden, in opname te gaan, of bijvoorbeeld onderdak te zoeken in een opvangtehuis. Alleen blijkt daar dan geen plaats te zijn of voldoet de ‘gast’ niet aan de vooropgestelde inclusiecriteria.

Onze preventiewerkers worden overvraagd. Heel wat activiteiten kaderen binnen een kortdurende projectfinanciering met als gevolg een soms te beperkte, maar belangrijke lange termijnvisie en continuïteit. Daarbij komt nog een groter wordende administratieve belasting.

Hoewel de zorgvraag blijft toenemen, wordt het met schaarsere middelen alsmaar moeilijker om het huidige aanbod staande te houden. Soms is afbouw zelf noodzakelijk… . Het voorbije jaar waren wij om budgettaire redenen verplicht twee ervaren medewerkers met een interculturele opdracht te ontslaan. Om dezelfde reden werden tijdskredieten, ouderschapsverloven, … niet of slechts gedeeltelijk vervangen. En het wordt niet beter. Begin 2014 werd één van de straathoekwerkers die gedetacheerd wordt naar de CAD door een gemeente in vooropzeg geplaatst. Door het wegvallen van financiering moesten we in een andere gemeente naar een lagere functiekwalificatie.

42 van de 44 Limburgse lokale besturen blijven de CAD steunen en dit ondanks hun afnemende financiële middelen. Des te meer blijven wij de gemeenten dankbaar voor de steun die we krijgen en in het bijzonder het Limburgs Steunpunt OCMW dat de lokale besturen blijft aanmoedigen om in onze unieke vorm van ambulante verslaafdenzorg en preventie te investeren. Wij zijn verheugd dat ook de provincie onze werking blijft ondersteunen.

Hoe dan ook, we kijken de toekomst met grote bezorgdheid tegemoet. Enerzijds verwachten we naast een verdere stijging van de hulpvragen, bijkomende consulvragen van collega’s uit de zorgverstrekking gezien de complexiteit van de problematiek. Anderzijds botsen we op een structurele onderfinanciering. Indien de bevoegde overheden ons niet verder en meer ondersteunen (ook de Vlaamse!), zal dit leiden tot een verdere afbouw van onze dienstverlening én dus nog meer ontwrichtingen bij de duizenden cliënten en hun familie.

Help ons helpen!

MVH

Meer lezen

jaarverslag 2013

registratie 2013

19 MEI 2014

Click for support

Click for Support

Eind februari werd in Alden Biesen het startschot gegeven van een nieuw Europees preventieproject ‘Click For Support’.  Het project, waar de preventiedienst van de CAD Limburg aan participeert, heeft als doel te komen tot richtlijnen voor web-based interventies naar jongeren rond illegale drugs.

Digitale technieken hebben een grote invloed op de communicatiegewoonten van jongeren. Uitwisseling op het web en het zoeken naar informatie op het web maakt deel uit van het dagelijks leven van bijna alle adolescenten in Europa. Toch worden web-based  technieken zelden gebruikt binnen drugpreventie.

Binnen het project “Click for support” zullen ervaringen en kennis rond web-based interventies in Europa verzameld en beoordeeld worden. Uiteindelijk zal dit resulteren in een richtlijn (guideline) voor web-based drugpreventie methodes. Web-based drugpreventie methodes zijn interventies op het internet (websites of apps) die persoonlijke feedback aanbieden op consumptiegedrag, op kennis rond drugs of een vermindering van het gebruik stimuleren. Ze werken interactief en hebben als doel  het verhogen van de bewustwording rond de risico’s van druggebruik.

Tot nu toe bestaan er geen richtlijnen over de aspecten waarmee je rekening moet houden om de kwaliteit en de verspreiding te verbeteren van dergelijke interventies. Het gaat dan om toegang tot de doelgroep, effectieve soorten interventies, culturele verschillen.

Onderzoeksresultaten bewijzen de kosteneffectiviteit van dergelijke methodes. Dergelijke interventies bereiken inderdaad meer jongeren met een risicovol gebruikspatroon dan face to face interventies en vooral die jongeren die anders niet in contact zouden komen met (geestelijke) gezondheidsdiensten.

In een eerste stap van het project zal een overzicht uitgewerkt worden van de reeds bestaande web-applicaties in de 13 participerende landen ( AT, BE, CY, DE, FI, GR, IT, LV, LU, NL, PT, SL, SK).  De gedetecteerde interventies zullen beoordeeld worden op basis van twee elementen: a) de EMCDDA criteria voor kwaliteitsniveaus en professionele ervaringen, B) de participatie van de doelgroep.

In de deelnemende landen zal via workshops jonge druggebruikers naar hun mening gevraagd worden over de geselecteerde interventies en zullen ze gevraagd worden naar hun wensen rond deze soort interventies in het algemeen. 

Tijdens een tussentijdse internationale conferentie zullen deze bevindingen bediscussieerd worden. En zal dit uiteindelijk resulteren in een internationale richtlijn.

Een LinkedIn groep werd opgestart die zal dienen als internationaal uitwisselingsplatform voor het web-based aanbod. Geïnteresseerde experts rond online platformen kunnen daar deelnemen aan de discussie en opmerkingen of aanbevelingen doen met betrekking tot de richtlijnen.

Het project heeft een looptijd van 20 maanden en een definitieve versie van de richtlijn wordt verwacht in juni 2015. 

DFR

09 MEI 2014

Happy hours verhogen de kans op een aantal risico's

Een nieuw Amerikaans onderzoek onderzocht de impact van happy hours op een ruime populatie studenten (2.359). De onderzoekers van de universiteiten van Arkansas, North Carolina en Utah wilden weten in welke mate het drinkgedrag wijzigde door deelname aan happy hours en of er een link is tussen happy hour drinkgedrag en negatieve gevolgen.

Onderzoekers zijn het er al een tijdje over eens dat bingedrinken verschillende negatieve gevolgen kan hebben; aanranding, vandalisme, agressief gedrag, risicovolle seksuele betrekkingen, slechte schoolresultaten en lichamelijke letsels.

Sinds de jaren ’70 werd ook het verband onderzocht tussen de prijs van alcohol en de consumptie ervan bij jongeren. Algemeen kan je concluderen dat prijsstijgingen een neerwaartse curve van het alcoholgebruik veroorzaken. De prijs van alcohol heeft meer effect op het drinkpatroon van jongeren dan op andere leeftijdscategorieën.

Naast prijsdalingen die het gevolg  zijn van marktmechanismen (concurrentie, aanbod), gebruiken cafés en restaurants happy hours en prijsaanbiedingen om extra volk te lokken tijdens daluren. Onder happy hours verstaan we het aanbieden van alcohol tegen een sterk verlaagde prijs gedurende een afgebakende tijdsduur.

De Amerikaanse onderzoekers wilden weten hoe de drinkgewoonten veranderden bij de studenten onder invloed van Happy Hours. Hoe veranderen ze de drinkgewoonten? En in welke mate is er een link tussen Happy Hours drinkgedrag en negatieve gevolgen? Het gaat dan onder andere over rijden onder invloed, risicovolle seksuele betrekkingen, vechtpartijen en andere alcohol-gerelateerde  problemen.

De resultaten

Vrouwen drinken duidelijke meer dan mannen onder invloed van happy hours. Ook minderjarigen net zoals eerstejaarsstudenten gaan meer drinken. Een laatste groep die duidelijk meer ging drinken onder invloed van happy hours waren personen die aangaven al regelmatig alcohol te consumeren. Bij een aantal groepen nam het alcohol gebruik dus duidelijk toe.

Daarnaast nam het rijden onder invloed, een negatief gevolg van drinkgedrag, toe bij de respondenten. happy hours veranderden het drinkgedrag en de betrokkenheid bij vechtpartijen. De onderzoekers stellen in hun rapport dat veranderd drinkgedrag tijdens happy hours ruwweg de kans verdubbeld om dronken achter het stuur te kruipen en betrokken te geraken bij een vechtpartij.

Dit onderzoek onderbouwt de stelling dat happy hours het drinkgedrag wijzigen. Zeker jongeren blijken gevoelig voor prijsdalingen van alcohol. Jongeren, studenten en vooral kot-studenten hebben baat bij preventiecampagnes rond dit thema. Tot slot, is een regulering van happy hours een zinvolle beleidsmaatregel die het overwegen meer dan waard is.

Meer lezen

DFR

28 APR 2014

Jongerenonderzoek Limburg 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Vorige week werden in het provinciehuis de resultaten van het jongerenonderzoek 2013 voorgesteld. Het jongerenonderzoek was in onze provincie al toe aan zijn vierde editie. Een eerste onderzoek naar het middelengebruik en risicogedrag bij jongeren uit het secondair onderwijs vond plaats in 1995. Deze vierde editie maakte deel uit van het jongerenonderzoek 2013 Euregio Maas-Rijn.

In het onderzoek werd er gepeild naar de vrijetijdsbesteding, gezondheidsbeleving en risicogedrag. Wat doen leerlingen uit het secundair onderwijs in hun vrije tijd? Hoe vaak doen ze aan sport? Hoe gezond voelen ze zich? Hoe zit het met hun alcoholconsumptie en druggebruik? Hoe zit het met hun seksualiteitsbeleving? …

Om op deze vragen een antwoord te bieden, werden in het najaar van 2013 om en bij de 3500 leerlingen uit het derde en vijfde jaar van het gewoon secundair onderwijs in Limburg bevraagd.

In het onderzoek werden onder andere gegevens bevraagd over roken, alcoholgebruik, druggebruik, gokken en gamen. De belangrijkste resultaten zetten we even op rij:

Roken

4 op 5 jongeren rookt niet, 18,7% doet dit wel anno 2013. Een neerwaartse trend die zich nu reeds 10 jaar voortzet. Als je de derdejaars vergelijkt met de vijfdejaars, zitten er in dat vijfde middelbaar bijna dubbel zoveel rokers ( 24.2%).

Alcoholgebruik

Om een indicatie te krijgen van het regelmatig alcoholgebruik is het interessant om te kijken welke jongeren de afgelopen 4 weken dronken waren en hoeveel jongeren de afgelopen 4 weken minstens 1 keer 5 glazen of meer alcohol dronk. De richtlijn voor deze leeftijdscategorie ligt op maximum 2 consumpties. Van alle bevraagde jongeren was 28% de afgelopen maand dronken of aangeschoten en dronk 41,1% de voorbije maand minstens 1 keer 5 glazen of meer. In het algemeen scoren jongens iets hoger dan meisjes. Als we deze cijfers bekijken en naast de Vlaams cijfers van de leerlingenbevraging leggen(VAD) zien we twee trends: minder jongeren drinken maar de groep die drinkt, drinkt meer. 

Druggebruik

Sinds de recente cannabiscampagne ‘laat je niet vangen’ weten we dat 4 op 5 jongeren geen cannabis gebruikt. Deze bevraging leert ons dat 7.5% van de jongeren de afgelopen maand cannabis gebruikte (1 op 13). Deze drug blijkt bij de jongeren de belangrijkste illegale drug. Andere middelen zoals GHB, XTC en cocaïne komen qua gebruik in de afgelopen maand uit op 1.0% of minder.

Gokken en gamen

Tot slot gokken en gamen; gokken komt in beperkte mate voor, gamen heel wat meer. Vooral jongens maken van het internet gebruik om te gamen (40.5%).

Alle cijfers en de gegevens over het onderzoek en de thema’s welbevinden, fysieke gezondheid en leefstijl kan je nalezen in de onderstaande documenten. 

Meer lezen

onderzoeksresultaten in vogelvlucht

jongerenonderzoek indicatoren

meer over het onderzoek


DFR